Sökning: "vad är en kvantitativ studie"

Visar resultat 1 - 5 av 2048 uppsatser innehållade orden vad är en kvantitativ studie.

 1. 1. Förskolan - en arena för fysisk aktivitet? : En kvantitativ studie om förskollärares erfarenheter och arbete med fysisk aktivitet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Emelie Karlsson; Sabina Löfvander; [2022]
  Nyckelord :Physical activity; preschool; preschool teacher; childrens health; environment; frame factor theory; Fysisk aktivitet; förskola; förskollärare; barns hälsa; miljö; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : Fysisk aktivitet är en betydelsefull faktor för människors psykiska och fysiska hälsa. I dagens samhälle har stillasittandet ökat och den fysiska aktiviteten minskat. Mer än 85% av barnen i Sverige går i förskolan vilket gör förskolan till en betydande plats för barn att vara fysiskt aktiva på. LÄS MER

 2. 2. Emotional and social loneliness and differences in adult attachment profiles - a study of university students

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Linnéa Kohkoinen; Sofia Koivunen; [2022]
  Nyckelord :emotional loneliness; social loneliness; attachment profiles; university students; emotionell ensamhet; social ensamhet; anknytnings profiler; universitetsstudenter;

  Sammanfattning : Research has shown that university students are extra vulnerable to experiencing loneliness because of the social, structural, and behavioral changes associated with starting to study at university. Studies have also shown that different attachment profiles can have an impact on an individual's experience of loneliness. LÄS MER

 3. 3. Att vinna Generation Z interpersonella tillit. En kvantitativ studie med syftet att ta reda på vad som får Generation Z att känna interpersonell tillit i relation till sin överordnade

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Richard Jansson; Alexander Wiksten; [2021-11-24]
  Nyckelord :Generation Z; Interpersonell tillit; Kommunikation; Integritet; Deltagande i beslutsfattande; Feedback på arbetsprestationer; Empowerment; Välvilja; Överordnades förmåga;

  Sammanfattning : De flesta undersökningarna avseende en uppströms relation från underordnad till överordnad åsyftande interpersonell tillit har i retrospektiv en allt för allmängiltig ståndpunkt till urvalet vilket ämnats att studera. Förevarande studie förhåller sig till Generation Z (födda år 1995–2015) som ett explicit urval där undersökningen kretsar kring vad som får Generation Z att känna interpersonell tillit i relation till sin överordnade. LÄS MER

 4. 4. ”TUR ATT VI ÄR SÅ STARKA” - En kvalitativ studie om första linjens chefers psykosociala arbetsmiljö på en tillverkningsindustri

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Jesper Dragunowicz; [2021-06-30]
  Nyckelord :psykosocial arbetsmiljö; arbetskrav; arbetsresurser; socialt stöd; jobb-krav-resurs-modellen; första linjens chef; Covid-19;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur första linjens chefer i en produktionsanläggning upplever sin psykosociala arbetsmiljö och framhäva eventuella psykosociala arbetsmiljöproblem. Vidare belyser uppsatsen hur första linjens chefer upplever att arbetsmiljöarbetet sköts för att främja deras psykosociala arbetsmiljö. LÄS MER

 5. 5. Distansarbetets påverkan på flyttbenägenhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Carl-Henrik Frick; Daniel Adolfsson; [2021-06-24]
  Nyckelord :Distansarbete; moturbanisering; flyttmönster; flyttbenägenhet; migration; rural;

  Sammanfattning : This study examines teleworkers' experiences of telework and whether this has affected theirtendency to move. New questions are raised in connection with the pandemic which hasincreased the proportion of telework. LÄS MER