Sökning: "vad är en observationsstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 155 uppsatser innehållade orden vad är en observationsstudie.

 1. 1. Vad hände sen? : Uppföljning av patienter som hänvisats till egenvård av ambulanssjukvården, en kvantitativ observationsstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Simon Gunnarsson; Jennie Råsberg; [2020]
  Nyckelord :Ambulans; ambulanssjusköterska; bedömning; egenvård; hänvisning; prehospital; vårdnivå;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ambulanssjuksköterskan ska kunna bedöma när det inte föreligger behov av ambulanstransport och patienten kan då hänvisas till egenvård. Hänvisning till egenvård innebär att ambulanssjuksköterskan upplever större krav och måste vara helt säker i sin bedömning då möjligheterna att följa patientens hälsotillstånd är begränsad efter att ambulanssjuksköterskan lämnat platsen. LÄS MER

 2. 2. Monetära nyttor för buller och luftföroreningar vid ett reducerat lastbilsflöde

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Guang Wen Chung; [2020]
  Nyckelord :Buller; luftföroreningar; trafikvolym samt samhällsekonomiska beräkningar för miljöeffekter; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I Helsingborg stad finns idag en önskan att använda mer hållbara transportmedel vid godstransporter. Staden har fem industrispår som används i liten utsträckning, mestadels av godstransportarbetet sker med lastbilar. LÄS MER

 3. 3. Hur lärare konkretiserar matematik i årskurs 1 : En intervju- och observationsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Linn Danielsson; [2020]
  Nyckelord :Digitala resurser i matematik; Konkret material; Matematikundervisning i årskurs 1; Laborativt arbetssätt i matematikundervisning;

  Sammanfattning : Studiens huvudsyfte är att undersöka hur lärare gör matematikundervisningen konkret för elever i årskurs 1, samt vilka verktyg de utnyttjar vid konkretisering av ämnet. Studien undersöker även vad lärare har för uppfattning om konkret material och andra konkretiserande verktyg samt hur synen på detta påverkar valet av arbetssätt. LÄS MER

 4. 4. Förskolans inomhusmiljö ur ett normkritiskt perspektiv : En kvalitativ intervju- och observationsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Martina Kanon; Erika Enholm; [2020]
  Nyckelord :genus; inomhusmiljö; tredje pedagogen; jämställdhet; normkritik; miljöobservation;

  Sammanfattning : Miljön i förskolan är en viktig del för barns förståelse för sin omvärld, därför bör miljön vara utformad för att främja dess lärande. Men också vara anpassad för alla barnen, en förskola för alla. LÄS MER

 5. 5. Förtätningen av staden - ett hot mot barns lek på förskolegården? : En kvalitativ observationsstudie av förskolegårdar i stadsmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elsa Axelsson; Sofia Fröjdman; [2020]
  Nyckelord :förskolegården; sociokulturellt perspektiv; observation; lekvärdsfaktorer; stadsmiljö; socialt samspel;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka hur storleken på förskolegården i stadsmiljö påverkar barns utomhuslek. Studien syftar även till att undersöka till vilka aktiviteter gården nyttjas samt hur förskolegården har en betydelse för barnens sociala samspel. LÄS MER