Sökning: "vad är en omsorgstagare"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden vad är en omsorgstagare.

 1. 1. "Man blir så glad när det knackar på dörren..."

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Linda Stenberg; [2018]
  Nyckelord :elderly; social; nursing homes; social relations; socialt networks; health; elderly care;

  Sammanfattning : ”MAN BLIR SÅ GLAD NÄR DET KNACKAR PÅ DÖRREN…” - EN KVALITATIV STUDIE OM UPPLEVELSER AV SOCIAL SAMVARO INOM SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE LINDA STENBERG Stenberg, L. ”Man blir så glad när det knackar på dörren…”. En kvalitativ studie angående äldres upplevelser av social samvaro inom särskilt boende. LÄS MER

 2. 2. ”Jag kan spela upp mitt liv som en film, från början när jag var liten ända fram till nu.” - En kvalitativ studie baserad på äldre omsorgstagares livsberättelser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hilda Esping; [2015-06-26]
  Nyckelord :Livslopp; livsfas; livsberättelse; äldre; vändpunkter;

  Sammanfattning : Äldreomsorgens handläggning och dokumentation har kritiserats för bristande individuell bedömning inför beslut om särskilt boende. Syftet med denna uppsats är att studera hur de äldres livsberättelser kan användas för att nå en fördjupad förståelse för den äldres situation och behov. LÄS MER

 3. 3. Övervakare eller lekkamrat? : En studie av interaktionen mellan pedagoger och barn i förskolans inomhus- respektive utomhusmiljö

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Linnea Elg; Camilla Svensson; [2015]
  Nyckelord :Förskola; interaktion; inomhusmiljö; utomhusmiljö; sociokulturellt perspektiv; affordance;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka och analysera hur inomhus- samt utomhusmiljön påverkar interaktionen mellan förskollärare och barn vid den fria leken. De forskningsfrågor som skapades utifrån syftet var: Vilka former av interaktioner uppstår i inomhus- respektive utomhusmiljön? Vem tar initiativ till interaktionerna i inomhus- respektive utomhusmiljön och vad är anledningen med initiativet? För att besvara studiens syfte och frågeställningar har strukturerade observationer använts som metod. LÄS MER

 4. 4. ​Ökad mobilitet, delaktighet och frihet ― IKT-stöd som fyller verkliga behov inom äldreomsorg : Behovskartläggning för kommunikation och information mellan omsorgstagare, närstående och utförare som grund till en gemensam kontaktyta

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Malin Bergqvist; [2014]
  Nyckelord :Geriatric care; elderly; seniors; care recipients; relateds; home care; information; communication; needs; usability; interaction; ICT; eHealth; Äldreomsorg; omsorgstagare; brukare; närstående; hemtjänst; information; kommunikation; behov; användbarhet; interaktion; IKT; eHälsa;

  Sammanfattning : Allt fler blir allt äldre i Sverige och äldreomsorgen står inför en stor utmaning när resurser i form av ekonomiska medel och rätt personal blir allt svårare att konkurrera om. I eHälsans tidsålder utvecklas det på många håll smarta tekniska lösningar för att effektivisera och kvalitetshöja omsorgsinsatser, något som allt fler aktörer får upp ögonen för. LÄS MER

 5. 5. Erfarenheter och uppfattningar vid övergång till- samt de första åren av daglig verksamhet utifrån unga vuxna med funktionsnedsättning : En kvalitativ studie om bemötande och delaktighet

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsaHälsouniversitetet

  Författare :Sofie Byhlin; [2013]
  Nyckelord :attitudes; work enviroment; mild intellectual disability; qualitative content analysis; occupational therapy; attityder; arbetsmiljö; lindrig intellektuellt funktionsnedsättning; kvalitativ innehållsanalys; arbetsterapi;

  Sammanfattning : Introduktion: Personer med funktionsnedsättning betraktas ofta som vård och omsorgstagare och inte som medborgare med samma rättigheter som alla andra. Bemötandet mot personer med funktionsnedsättning beskrivs ofta vara bristfälligt och de tillfrågas sällan om vad de själva vill. LÄS MER