Sökning: "vad är ett livsloppsperspektiv"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden vad är ett livsloppsperspektiv.

 1. 1. Livsberättelser om att flytta till äldreboende : vändpunkter för ensamstående äldre kvinnor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Cecilia Engman; Sofia Magnusson; [2019]
  Nyckelord :Life course; life stories; life quality; retirement homes; turning points; god ålderdom; livsberättelser; livslopp; vändpunkter; äldreboende;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa och få ökad förståelse för hur ensamstående äldre kvinnorupplever sin flytt till äldreboende och vad god ålderdom är. Tre kvinnor har intervjuats i enkvalitativ studie med djupintervjuer som grund för den hermeneutiska tolkningen. LÄS MER

 2. 2. ”Jag kan spela upp mitt liv som en film, från början när jag var liten ända fram till nu.” - En kvalitativ studie baserad på äldre omsorgstagares livsberättelser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hilda Esping; [2015-06-26]
  Nyckelord :Livslopp; livsfas; livsberättelse; äldre; vändpunkter;

  Sammanfattning : Äldreomsorgens handläggning och dokumentation har kritiserats för bristande individuell bedömning inför beslut om särskilt boende. Syftet med denna uppsats är att studera hur de äldres livsberättelser kan användas för att nå en fördjupad förståelse för den äldres situation och behov. LÄS MER

 3. 3. Med utgångspunkt i grundskolan : En undersökning om hur tidiga studiebetingelser sluter an till uppnådd utbildning och psykisk ohälsa över livsloppet

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Kristina Sonmark; [2012]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; utbildning; longitudinella studier; skolvillkor; socialt stöd;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med denna uppsats har varit att studera sambandet mellan utbildning och hälsa i ett livsloppsperspektiv. I studier av levnadsförhållanden under barndomen i relation till individens livschanser och hälsa senare i livet har utgångspunkten ofta varit föräldrarnas utbildning och den socioekonomiska situationen under uppväxten. LÄS MER

 4. 4. Leg. Psykoterapeuters erfarenhet av psykodynamisk psykoterapi med äldre

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Elda Bonora; [2012]
  Nyckelord :psykoterapi; psykodynamisk; äldre; åldrande; livsloppsperspektiv; gerotranscendens; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka legitimerade psykoterapeuters erfarenhet av att bedriva psykodynamisk psykoterapi med äldre som i den här studien definieras som 60 år och uppåt. Den kvalitativa forskningsintervjun användes som metod och intervjuerna syftar till att ta del av legitimerade psykoterapeuters kunskap och erfarenhet av detta. LÄS MER

 5. 5. Förväntningar inför pensioneringen : vad hände sen?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Ann Svanberg; [2004]
  Nyckelord :Förväntningar; Attityder; Hälsa; Livssituation; Livskvalitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka ålderspensionärers retrospektiva bild av sina förväntningar inför pensioneringen, genom att följa upp vad som hände efter en tio års period. Urvalet bestod av fyra ålderspensionärer varav två kvinnor och två män. LÄS MER