Sökning: "vad är ett rättighetsperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden vad är ett rättighetsperspektiv.

 1. 1. Från god man till god vän : Hur gode män till ensamkommande barn uppfattar sin roll och asylprocessen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Kajsa Larsson; [2019]
  Nyckelord :God man; Ensamkommande barn; Barnkonventionen;

  Sammanfattning : Vad anser gode män till ensamkommande barn om hur Barnkonventionen efterlevs under asylprocessen och hur uppfattar de sin egen roll och sitt uppdrag som god man till ensamkommande barn? Denna fråga undersöks i studien genom intervjuer med gode män. Bakgrunden är att UNICEF gett kritik till Sverige för att inte till fullo efterleva Barnkonventionen i en asylprocess samt det faktum att godmanskapet i flera aspekter framställs som ett oklart och odefinierat uppdrag. LÄS MER

 2. 2. STOPPA SVÄLTEN En multimodal analys av svenska biståndsorganisationers kommunikation ur ett rättighetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ellen Pileblad; Olivia Wikström; [2018-02-12]
  Nyckelord :Rättighetsbaserad kommunikation; Human Rights-Based Approach; rättighetsperspektivet; multimodal analys; postkolonialism; sociosemiotik; stereotyper; biståndsorganisationer; UNICEF Sverige; Plan International Sverige.;

  Sammanfattning : Examensarbete 15 hpProgram: Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin: HT 2017Handledare: Nicklas HåkanssonKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 63Antal ord: 15 808Syfte: Att undersöka huruvida svenska biståndsorganisationer, i filmer där insamlingsarbete åsyftas, kommunicerar urett rättighetsperspektiv.Teori: Rättighetsperspektivet, postkolonialism, sociosemiotik och stereotypisering. LÄS MER

 3. 3. Bostadsrättsföreningen och kommunens bostadsrättsförvärv : Problemen med den absoluta medlems- och uthyrningsrätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hugo Hörnstein; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sveriges kommuner har genom socialtjänstlagen och den nya bosättningslagen en skyldighet att förse vissa grupper med bostad. De kommunalt ägda bostadsbolagen används ofta för att uppfylla dessa lagstadgade krav. LÄS MER

 4. 4. Högsta instansers hantering av begäran om förhandsavgörande ur ett rättighetsperspektiv. En utredning av de rättigheter enskilda kan göra anspråk på vid högsta instans inhämtande av förhandsavgörande från EU-domstolen.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hillevi Ekbrand; [2016-11-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Förhandsavgörandeinstrumentet har haft en stor betydelse för utvecklingen av EU-rätten. Säkerställandet av EU-rättens enhetliga genomslag synes ofta vara det främsta skälet till att förhandsavgörandeinstrumentet existerar. Förhandsavgörandeinstrumentets betydelse för den enskilde individen hamnar av någon anledning ofta i skymundan. LÄS MER

 5. 5. På rätt sida om gränsen? : Om EU:s yttre gränskontroll, folkrättens räckvidd och skyddsbehövandes rätt till rättigheter

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Johanna Lidholm; [2015]
  Nyckelord :people in need of protection; access to protection; asylum; the principle of non-refoulement; border control; EU law; international law; the right to have rights; skyddsbehövande; tillgång till skydd; asyl; non-refoulement-principen; gränskontroll; EU-rätten; folkrätten; rätten till rättigheter;

  Sammanfattning : Idag befinner sig över 50 miljoner människor på flykt runt om i världen. De har behövt lämna sina hem till följd av väpnade konflikter, förföljelse eller andra grova människorättskränkningar. Flera av dem behöver få skydd i andra länder. Dock är det svårt för många att få det. LÄS MER