Sökning: "vad är ett stödsamtal"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden vad är ett stödsamtal.

 1. 1. Stödsamtal: Skolkuratorers hantverk : En kvalitativ studie om stödsamtal och dess utformning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Madeleine Karlsson; Elina Olsen Huokko; [2019]
  Nyckelord :Counselling; school counselor; counselling design; Stödsamtal; skolkurator; samtalsutformning;

  Sammanfattning : Studier visar att stödsamtalet kan ses som otydligt och tycks sakna en bestämd utformning. Syftet med denna studie var därför att undersöka vad stödsamtal innebär för skolkuratorer som arbetar på högstadium samt hur de tillämpar stödsamtal i praktiken. Studiens insamlade data baseras på kvalitativa intervjuer med sex skolkuratorer. LÄS MER

 2. 2. Ett uppskattat samtal : föräldrars erfarenhet av enskilda samtal med en kurator på en familjecentral

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Katarina Forinder; Karin Wannbäck; [2018]
  Nyckelord :Family center; Social worker; Prevention; Counseling; Parental support; Counseling room; Familjecentral; Kurator; Förebyggande arbete; Stödsamtal; Föräldrastöd; Samtalsrum;

  Sammanfattning : Under hösten 2016 genomfördes en enkätundersökning på en familjecentral i syfte att utvärdera vad föräldrarna på familjecentralen upplevde som bra och mindre bra i enskilda samtal med en kurator på verksamheten. Resultatet av enkäten var till största del positivt, vilket ledde till att kuratorerna på familjecentralen önskade öka kunskapen kring vad som varit bra, samt undersöka vidare vad föräldrarna upplever som mindre bra i samband med samtalen. LÄS MER

 3. 3. Mentala påfrestningar i arbetet med våldsutsatta kvinnor : En kvalitativ studie om upplevelser av att arbeta med våldsutsatta kvinnor inom kvinnojouren

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anton Hedbern; Sofie Sjölund; [2018]
  Nyckelord :kvinnojour; mäns våld mot kvinnor; mentala påfrestningar; sekundär traumatisering; copingstrategier;

  Sammanfattning : I Sverige utförs en stor del av arbetet med våldsutsatta kvinnor av personer som arbetar på olika kvinnojourer. Detta arbete innefattar främst att tillhandahålla stödjande samtal till de våldsutsatta kvinnorna, som ofta kan lida av posttraumatiskt stressyndrom till följd av våldet. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser och behov av stöd hos syskon till ett sjukt barn : -en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Frida Petersson; Jenny Larsson; [2018]
  Nyckelord :siblings; family-centered nursing; illness; support; sibling relationships; syskon; familjecentrerad omvårdnad; sjukdom; stöd; syskonrelationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är viktigt att känna sig delaktig i en familj och alla individer i familjen påverkar varandra, både positivt och negativt. Syskon betyder ofta mycket för varandra även om relationen inte alltid är positiv. När ett barn blir sjukt påverkas hela familjen. Det sjuka barnet får mer fokus och syskonet kan känna sig åsidosatt. LÄS MER

 5. 5. Föräldraoro i samband med deras barns hjärtsjukdom

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ann-Christine Ekengren; [2016]
  Nyckelord :Föräldrar; Barn; Oro; Hjärtsjukdom; Omvårdnadsåtgärder;

  Sammanfattning : I Sverige föds det cirka ca 750-1000 barn med hjärtfel. En del hjärtsjukdomar måste korrigeras med kirurgi medan en del kan skötas medicinskt och/eller med uppföljande och regelbundna undersökningar på barnklinik. Det finns en ständigt pågående utveckling av operationsmetoder och behandlingar gällande medfödda hjärtfel. LÄS MER