Sökning: "vad är fördelningstid"

Hittade 1 uppsats innehållade orden vad är fördelningstid.

  1. 1. Analys av frekvensstudien som förbättringsverktyg

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för matematik och fysik; Mälardalens högskola/Institutionen för matematik och fysik

    Författare :Benjamin Sendow; Johan Hardebjer; [2007]
    Nyckelord :Frekvensstudie; kvalitet; förbättring; fördelningstid; optimering; optimera; process; producera;

    Sammanfattning : Vi fick i uppdrag av Aros Industrikonsult AB att ta fram ett presentationsmaterial för en av derastjänster, frekvensstudien. Frekvensstudien är ett effektivitetsförbättringsverktyg som kan användasför att utvärdera hur effektivt tiden utnyttjas i en viss verksamhet. LÄS MER