Sökning: "vad är förklaringsmodell"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden vad är förklaringsmodell.

 1. 1. HUR GENERERAR MAN GOD UTVECKLING I SÄRSKILT UTSATTA OMRÅDEN? - En empirisk granskning av ”gårdstensmodellen”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Winqvist; [2020-05-12]
  Nyckelord :utsatta områden; Gårdsten; Hjällbo; gårdstensmodellen; utveckling; samverkan; inkludering;

  Sammanfattning : AbstractUnder hösten 2018 kom det uppgifter om att Gårdsten i nordöstra Göteborg kan komma att bli det första området som plockas bort från polisen lisat över särskilt utsatta områden. Sedan slutet på 90-talet har kriminaliteten i området mer än halverats, arbetslösheten har minskat och nya företag väljer nu att investera i området. LÄS MER

 2. 2. Kampen att hantera ansvar : En grundad teori om livet med borderline

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Matilda Westerman; Elin Diaby; [2020]
  Nyckelord :borderline; diagnosis; woman; grounded theory; existentialism; responsibility; strategies;

  Sammanfattning : Diagnosen borderline är förknippad med förutfattade meningar om hur individer med diagnosenär. Förståelsen för diagnosen borderline är sprungen ur ett psykiatriskt utifrånperspektiv somkan sägas definiera individen utifrån de symtomkriterier som föreligger. LÄS MER

 3. 3. Yrkesväxling : En beskrivning av drivkrafterna bakom vändpunktsprocessen hos individer i medelåldern.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Anne-Marie Larsen; Caroline Dahlberg; [2020]
  Nyckelord :Human motivations; professional change; lifelong learning; employability; significant others; self confidence; empowerment.; Drivkrafter; yrkesväxling; livslångt lärande; anställningsbarhet; signifikanta andra; självförtroende; empowerment.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att klargöra bakomliggande yttre och inre drivkrafter i samband med yrkesväxling mitt i livet, vad som bidrar till att våga ta klivet att börja studera, som en del av den personliga utvecklingen. Teoretiska utgångspunkter är följande: Abraham Maslows (1989/1943) behovspyramid, George Herbert Meads (2001/1934) signifikanta andra, Fuchs Ebaughs (1988) teori om vändpunktsprocesser och teorin om Planned Happenstance som Kathleen Mitchell, Al Levin och John Krumboltz (1999) är grundare till. LÄS MER

 4. 4. På vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, men hur? : Tolkning och uttryck i lärares praktik

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Ann Skrak; [2020]
  Nyckelord :forskningsbasering; vetenskaplig grund; beprövad erfarenhet;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att få ökade kunskaper om hur lärare tolkar och realiserar Skollagens skrivning om en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (SFS 2010:800). Studien har en kvalitativ ansats där insamling av data har skett både genom intervjuer med lärare och genom fältstudier i lärares praktik. LÄS MER

 5. 5. Kostnadsfördelningen i förvaltningsmål – En studie av den undantagslösa kvittningsprincipens förenlighet med rätten till en rättvis rättegång

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Simon Seidal; [2019-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I förvaltningsmål fördelas rättegångskostnaderna enligt kvittningsprincipen oavsett utgång. Det betyder att den enskilde parten och den allmänna motparten alltid står för sina egna kostnader. Den här uppsatsen problematiserar kvittningsprincipen, och belyser frågan utifrån rätten till en rättvis rättegång. LÄS MER