Sökning: "vad är forskningsöversikt"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade orden vad är forskningsöversikt.

 1. 1. Bildläraren som "hjälpgumma" : En forskningsöversikt om lärande i ämnesintegrerad undervisning med bildämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Helena Rystad Ploska; Emma Järpell; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att se vilken funktion bildämnet fyller i ämnesöverskridande undervisning i grundskolan. Detta gör vi genom att granska tidigare forskning kring ämnesöverskridande undervisning kopplade till ämnet bild. LÄS MER

 2. 2. Kognitivt tillgänglig undervisning i samhällskunskap : En forskningsöversikt med implikationer för inkluderande praktik i helklass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Diana Savina; [2021]
  Nyckelord :universal design; universal design for learning; inclusive; inclusion; cognitive; civics; social studies; social science education; literacy; second order thinking; research review; samhällskunskap; samhällskunskapsdidaktik; didaktik; inkludering;

  Sammanfattning : Denna forskningsöversikt syftade till att undersöka vad som kan utgöra kognitiva hinder i lärandeprocessen under samhällskunskapsundervisning, med målet att finna implikationer för undervisning och examinationsformer som kan nå och engagera fler elever. Arbetet utgick ifrån ett teoretiskt ramverk för universellt utformade lärandesituationer, för att bidra till proaktiv och preventiv planering utifrån elevers funktionsvariation. LÄS MER

 3. 3. Självförmåga och matematikprestationer : En forskningsöversikt angående ett eventuellt samband mellan självförmåga och grundskoleelevers prestationer i matematik

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Diana Perlfors; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att ge elever chansen till största möjliga kunskapsutveckling behöver vi en ökad förståelse för vilka faktorer som kan påverka. Syftet med denna forskningsöversikt är därför att undersöka vad som kännetecknar forskningen om hur självförmågan påverkar grundskollärares matematikundervisning och elevernas prestationer i matematik. LÄS MER

 4. 4. Genomgångar i slöjdämnet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Björn Heimdahl; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna forskningsöversikt syftar till att ringa in vad forskningen säger angående lärares kommunikation till elever i slöjdämnet, och vad som förs fram som positivt för elevernas lärande. Fokus för studien är på den primära genomgången i början av en lektion eller ett nytt arbetsmoment. LÄS MER

 5. 5. Elevers uppfattning om laborationer i naturkunskapsundervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Hanna Kryh Öberg; [2021]
  Nyckelord :Fenomenografi; Frihetsgrader; Gymnasieelevers uppfattningar; Laborationer; Naturkunskapsundervisning; Timing; Öppna laborationer;

  Sammanfattning : Laborationer är centrala i den naturvetenskapliga undervisningen, inte minst i naturkunskap i gymnasieskolan. Skolforskningsinstitutet betonar i en forskningsöversikt vikten av att lära sig utföra naturvetenskap. Det är dock oklart huruvida lärare och elever har samma uppfattning beträffande laborationens betydelse. LÄS MER