Sökning: "vad är geografisk organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden vad är geografisk organisation.

 1. 1. Det fysiska mötets betydelse för utvecklingen av socialt kapital inom kluster

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Gripwall; Hanna Lordh; Elisabet Melin; Filippa Wingårdh; [2017]
  Nyckelord :Kluster; Socialt kapital; Tillit; Fysiska möten; Geografisk närhet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Det fysiska mötets betydelse för utvecklingen av socialt kapital inom kluster – En fallstudie av Mobile Heights Seminariedatum: 2017-01-12 Kurs: Företagsekonomi FEKH19: Examensarbete i Strategic Management på kandidatnivå Författare: Sofia Gripwall, Hanna Lordh, Elisabet Melin, Filippa Wingårdh Handledare: Niklas Hallberg Fem nyckelord: Kluster, Socialt kapital, Tillit, Fysiska möten, Geografisk närhet Forskningsfråga: Hur påverkas socialt kapital inom kluster av återkommande fysiska möten? Metod: Med en abduktiv ansats utfördes en kvalitativ enfallsstudie inkluderande åtta respondentintervjuer. Även en informantintervju hölls för att ytterligare förstå olika kommunikationsformer. LÄS MER

 2. 2. Organizational Effects of Using SaaS Systems in SMEs

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell ekonomi; Linköpings universitet/Industriell ekonomi

  Författare :Mikael Jarting; Daniel Persson; [2016]
  Nyckelord :Software-as-a-Service; SaaS; Organizational effects; SME; Cloud;

  Sammanfattning : "The cloud" has been a hot subject the last couple of years, and has been considered especially attractive to SMEs due to making it possible for whole information systems to be fully managed by the vendor. This can unburden the customer organization regarding for example large investment costs, hardware and software maintenance, while also adding flexibility and scalability. LÄS MER

 3. 3. Employer branding inom offentlig verksamhet : En fallstudie om Vännäs kommun som attraktiv arbetsgivare

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Sara Fredman; Albin Näsman; [2016]
  Nyckelord :Employer attractiveness; employer branding; employer value proposition; psykological contract; recruiting; value proposition;

  Sammanfattning : Det råder olika villkor i den privata och offentliga sektorn gällande geografisk bundenhet, konkurrans och förutsättningar för att styra verksamheterna. Det som däremot är gemensamt för de båda sektorerna är konkurrensen om medarbetare. LÄS MER

 4. 4. CRM inom svensk IT-industri : En kvantitativ studie om kritiska faktorer vid implementering av CRM

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Isak Ersholt; Björn Müller; [2015]
  Nyckelord :CRM;

  Sammanfattning : CRM, eller Customer Relationship Management är ett väletablerat begrepp bland företag och akademiker. Intressant är dock att implementeringen av CRM karakteriseras av en hög misslyckandegrad. Misslyckandegraden har varit hög oavsett bransch, företagsstorlek eller geografisk plats och det har inte skett någon förändring över tid. LÄS MER

 5. 5. The development of GIS-usage in developed and undeveloped countries during 2005-2014: Tendencies, problems and limitations

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Jessica Ahlgren; Sophie Rudbäck; [2014]
  Nyckelord :Begränsning; Utveckling; U-länder; I-länder; GIS; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Geographical Information System (GIS) is a technique that has revolutionized the way we process spatial data. The possibilities for GIS are endless and it is today used in a wide range of subject areas such as social planning, environmental monitoring and marketing. LÄS MER