Sökning: "vad är hydrologi"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden vad är hydrologi.

 1. 1. Studie i att utöka arealen rikkärr i Skåne - Med exempel på hur tre rikkärr kan utökas

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Marcus Ljungdahl Brönmark; [2020]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Rich fens contribute with numerous ecosystem services, such as the highest biodiversity found among wetlands, water purification, carbon sequestration, hydrological services, recreational and educational services are all part of services provided from rich fens. Drainage and land-use change has severely damaged or destroyed these services in many regions of Europe and Sweden; restoration plans are needed to change this trend. LÄS MER

 2. 2. Hydrologi i Ulleråker : En studie om dagvattenhantering och dess inverkan på grundvatten

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Josefin Dahlquist; Martin Larsson; Tea Rickfält; [2017]
  Nyckelord :Esker; roadway contaminant dispersion; sustainable stormwater management; Ulleråker; Föroreningsspridning; hållbar dagvattenhantering; rullstensås; Ulleråker;

  Sammanfattning : Vattenbehovet stiger i världen till följd av ökande befolkning. Med ökad urbaniseringskapas mer hårdgjorda ytor där föreningar ackumuleras. Dagvattnet transporterar dessa föroreningar som således kan nå grundvattnet. LÄS MER

 3. 3. Genomsläpplig beläggning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Annika Ritzman; [2013]
  Nyckelord :genomsläpplig; porös; permeabel; beläggning; markmaterial; öppna dagvattenlösningar; dagvattenhantering; LOD;

  Sammanfattning : Problematik kring hantering av dagvatten har inom VA- och landskapsbranschen under årtionden varit ett centralt ämne. Övervägande fokus har tidigare legat på att lösa problem med stora mängder dagvatten genom att hastigt transportera bort vattnet i underjordiska ledningssystem. LÄS MER

 4. 4. Vattendesign i landskapet - landskapsarkitektur möter framtida klimatförändringar : Water design in the landscape - landscape architecture meets future climate changes

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johanna Särnsjö; [2012]
  Nyckelord :vattendesign; landskapsarkitektur; hållbar design; klimatförändringar; havsnivåhöjning; vattendrag; vattenfluktuationer; dynamiskt landskap;

  Sammanfattning : Klimatet är i ständig förändring. Genom historien har det skett stora temperaturväxlingar och vad man kan se idag är att medeltemperaturen på jorden ökar, samt att dramatiska vädersituationer verkar bli allt vanligare. Klimatet förändras naturligt men våra utsläpp av växthusgaser bidrar med att ytterligare förstärka denna trend. LÄS MER

 5. 5. Ekologisk hållbarhet- en fallstudie över Saltö udde

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Sofia Anesäter Olsson; [2010]
  Nyckelord :hållbar utveckling; fysisk planering; Saltö; Karlskrona;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är en fallstudie med inriktning på ekologisk hållbar utveckling. Syftet med uppsatsen är att reda ut vad begreppet ekologisk hållbar utveckling står för, hur det används idag och hur det uppkom. LÄS MER