Sökning: "vad är informell och formell roll"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden vad är informell och formell roll.

 1. 1. Justeringar eller funktionell fixering? : Hur företagens val mellan K2 och K3 kommer att påverka bankernas kreditbedömning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Vanja Vracar; Rasmus Norin; [2014]
  Nyckelord :K2; K3; funktionell fixering; justeringar; kreditbedömning;

  Sammanfattning : När företag är i behov av kapital är det vanligt att de vänder sig till bankerna. För att bankerna ska kunna avgöra huruvida de ska bevilja ett lån eller hur låneavtalet ska utformas måste bankerna göra en kreditbedömning av företaget. LÄS MER

 2. 2. Informell äldreomsorg : En studie om vad som påverkar svenska individens informella omsorgsgivande av äldre närstående

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Ida Strandqvist; Louise Yxenholt; [2014]
  Nyckelord :Informell omsorg; Sverige; Logistisk regression;

  Sammanfattning : Med formell omsorg menas offentlig vård- och omsorgsinsatser som oftast kommuner, landsting eller privaträttsliga företag på entreprenad utför. Med informell omsorg menar man anhörigomsorg som motsvarar insatser vid långvariga hjälpbehov och frivilliga insatser som innebär oavlönade arbetsuppgifter som man själv väljer att göra. LÄS MER

 3. 3. Vad, hur och varför? : - Om mått och mätning i fyra små tillverkande företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Barbro Andersson; Beatrice Örnborg; Nejla Hassanova Sürer; [2014]
  Nyckelord :Small businesses; financial and non-financial measures; formal and informal communications; corporate goals and the measurement purpose.; Små företag; finansiella och icke-finansiella mått; formell och informell kommunikation; företagsmål och mätningens syfte.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemEtt generellt problem är att forskning baserad på små och medelstora företag är mycket liten, med avseende på ekonomistyrning samt mätning av resultat.SyfteSyftet är att beskriva och analysera vilka mått som används i fyra små tillverkande företag. LÄS MER

 4. 4. På bloggen är man fri - en jämförande analys av gymnasisters skrivande på egna bloggar och i skolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Josefin Antonsson Hanning; [2011-06-22]
  Nyckelord :bloggar; bloggspråk; skoltexter;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har till syfte att undersöka skillnader i någragymnasisters attityder till skrivande i skolan jämfört med skrivande påegna bloggar. Undersökningen bygger på en textanalys av material frånbloggar och essäer skrivna 2011 av fyra flickor som går tredje året pågymnasiet. LÄS MER

 5. 5. Kommunikation i tillvalsprocessen på PEAB   : En studie om internkommunikation

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Carina Walding; [2011]
  Nyckelord :Kommunikation; tillvalsprocess; tillval; PEAB; byggbranschen; Lean Construction; erfarenhetsåterföring;

  Sammanfattning : Kommunikationen har en viktig roll i en allt mer konkurrerande värld. Den är grunden för funktionella organisationer och nöjda medarbetare och därmed generar kommunikationen värde. Idag ses effektiv kommunikation som en tillgång inom organisationer som framgångsrikt har implementerat kommunikationsstrategier. LÄS MER