Sökning: "vad är institutionell teori"

Visar resultat 1 - 5 av 131 uppsatser innehållade orden vad är institutionell teori.

 1. 1. Vd:ars rapporterade motiv till redovisning av hållbarhet i svenska tillverkande företag : En kvalitativ studie om vd:ns tankar om varför företaget upprättar en hållbarhetsrapport eller inte

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sara Enegren; Joanna Hedin; [2022]
  Nyckelord :CSR; sustainability report; motives; EU directive; attitudes; Legitimacy Theory; Political Cost Theory; Institutional theory; hållbarhetsredovisning; hållbarhetsrapport; motiv; EU-direktiv; attityder; Legitimitetsteori; Political Cost Theory; Institutionell Teori;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Vd:ars rapporterade motiv till redovisning av hållbarhet i svenska tillverkande företag. En kvalitativ studie om vd:ns tankar om varför företaget upprättar en hållbarhetsrapport eller inte. LÄS MER

 2. 2. Vad förklarar skillnader i hållbarhetsrapportering om kärnkraft? : En kvalitativ undersökning av fem energiföretag med säte i EU

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Linnea Almgren-Lidman; Beatrice Palm; [2022]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapportering; Energiföretag; Kärnkraft; Hållbar utveckling; Miljö;

  Sammanfattning : Kärnkraften som bedrivs av energiföretag är ett aktuellt ämne till följd av att verksamheten både främjar och motverkar en hållbar utveckling. Energiföretagen förväntas hållbarhetsrapportera om de miljökonsekvenser som följer av kärnkraften i enlighet med EU-direktiv 2014/95, men det finns en frivillig del när det kommer till detaljrikedom och mängd. LÄS MER

 3. 3. Redovisningsekonomens praktik och dess inverkan på etisk redovisning : En kvalitativ studie om vilka bakomliggande faktorer som har en inverkan på hur redovisningsekonomer upprättar redovisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Patricia Khalaf; Yassir Abdi; [2022]
  Nyckelord :Accounting; ethics; ethical accounting; institutional theory; Redovisning; etik; etisk redovisning; institutionell teori;

  Sammanfattning : Den etiska redovisningen går även mot en negativ trend, där anmälningar i samband med oetisk redovisning ökat markant de senaste åren. En redovisningsekonom har i uppgift att ta hand om bokföringen samt upprätta redovisningen. Redovisningsekonomer har ansvaret att kontrollera samt redovisa ett företags finansiella situation. LÄS MER

 4. 4. Vad är mänskliga rättigheter i en folkbibliotekskontext? En kvalitativ studie av uppfattningar om mänskliga rättigheter och demokrati ur ett institutionellt perspektiv i svensk folkbibliotekskontext.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Johanna Hjalmarsson; [2022]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka synen på mänskliga rättigheter och demokrati i relat-ion till uppfattningar om folkbiblioteket som samhällsinstitution, samt vilken möjlig roll mänskliga rättigheter utifrån detta skulle kunna spela i en folkbibliotekskontext, mot bak-grund av statens människorättsliga skyldigheter. Utifrån kvalitativa intervjuer med folk-bibliotekarier, knutna till ett genomfört demokratiprojekt som fallkontext, och kvalitativ innehållsanalys av två nationella bibliotekspolicydokument, har primärmaterialet tagits fram. LÄS MER

 5. 5. Tillämpning av IFRS eller K3 : Påverkar branschtillhörighet valet av redovisningsmetod i svenska onoterade företag?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola

  Författare :Julia Malitka; Sandra Rosén; [2022]
  Nyckelord :IFRS; K3; Industry differences; Unlisted companies; IFRS; K3; Branschskillnader; Onoterade företag;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka om det finns några branschspecifika skillnader i valet av redovisningsmetod hos svenska onoterade företag i fyra olika branscher. De fyra branscherna är bank-, finans- och försäkringsverksamhet, bygg-, design- och inredningsverksamhet, fastighetsverksamhet samt partihandel. LÄS MER