Sökning: "vad är kroppsideal"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden vad är kroppsideal.

 1. 1. Kroppsideal på sociala medier : En kvalitativ studie om gymnasielevers syn på kroppsideal på sociala medier

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Tobias Gustavsson; Johannes Öjhagen; [2019]
  Nyckelord :Gymnasielever; sociala medier; kroppsideal;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Studien syftar till att undersöka gymnasielever och deras syn på de kroppsideal de möter i sociala medier. Studien syftar även till att undersöka elevers erfarenheter om och hur undervisningen i idrott och hälsa behandlar sociala mediers framställningar av kroppsideal. LÄS MER

 2. 2. Transparent Maskulinitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Jesper Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :transsexualism; hegemonisk maskulinitet; maskulinitet; genus; rollskapande; normer; Social Sciences;

  Sammanfattning : I föreliggande uppsats studeras hur sex transsexuella män skapar och framställer sin maskulinitet på Youtube. Youtube har kommit att bli en plattform som används av många transsexuella personer. LÄS MER

 3. 3. Att arbeta med kroppsideal i idrott och hälsa - vad innebär det? : En kvalitativ studie om hur lärare på gymnasiet arbetar med kroppsideal

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Sebastian Askman; Sofie Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Kroppsideal;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med den här studien är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa på gymnasiet resonerar kring att arbeta med kroppsideal i undervisningen. Studien är av kvalitativ art och har en läroplansteoretisk utgångspunkt. LÄS MER

 4. 4. UNGA VUXNAS PERSPEKTIV PÅ PSYKISK OHÄLSA : En kvalitativ studie om unga vuxnas kunskaper om psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Madeleine Lundin-Emanuelsson; [2019]
  Nyckelord :Folkhälsa; Fysisk aktivitet; Health literacy; Kvalitativa intervjuer; Psykisk ohälsa; Unga vuxna;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem som orsakar nedsatt välbefinnande och försämrad livskvalité. Vanliga tillstånd av psykisk ohälsa är depressioner och ångestsyndrom. Unga vuxna är en utsatt grupp där den psykiska ohälsan fortsätter att breda ut sig hos. LÄS MER

 5. 5. “En ytlig bransch” : en kvalitativ studie om upplevd hälsa och kroppsuppfattning bland träningsinstruktörer som arbetar på gym

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för folkhälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för folkhälsovetenskap

  Författare :Emil Arvidsson; Kristina Buchholtz; [2018]
  Nyckelord :Bodybuilding; body ideal; body perception; health; subjective well being; work; Arbete; bodybuilding; hälsa; kroppsideal; kroppsuppfattning; subjektivt välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: En dålig kroppsuppfattning kan påverka välmåendet negativt och medföra en rad olika konsekvenser för den fysiska och psykiska hälsan. Tidigare forskning kring fenomenet kroppsuppfattning är begränsad, särskilt kopplat till yrkesrollen, vilket gör det svårt att förstå arbetets betydelse för kroppsuppfattningen. LÄS MER