Sökning: "vad är kulturell konstruktion"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden vad är kulturell konstruktion.

 1. 1. Svenska män och 'Andra' män : En kritisk diskursanalys avseende konstruktionen av en kulturell självbild och ett nationellt identitetsideal på Avpixlat och Nyheter Idag.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Sara Rosenstam; Maria Kjellman Wall; [2016]
  Nyckelord :Kritisk diskursanalys; Fairclough; Orientalism; nationalism; nationell identitet; maskulinitet; femininitet; de Andra ; Avpixlat; Nyheter Idag; alternativa medier;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur konstruktionen av ett nationellt identitetsideal sker inom den diskursiva praktik som artiklar och användarkommentarer tillsammans skapar på de invandrings- och mediekritiska nyhetsplattformarna Avpixlat och Nyheter Idag. Vårt huvudsakliga fokus har varit genus och kultursyn, eftersom dessa aspekter utgör en grundläggande del av identitetskonstruktionen. LÄS MER

 2. 2. Post-human Intersections - Place-writing, Species & Enabled Landscapes

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Malin Rönnerfalk; [2016]
  Nyckelord :Post-humanism; rammed earth; horses; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Post-humanistiska teorier ifrågasätter det med mänskligheten centraliserade perspektiv med vilket vi människor lever och upplever, beskriver och utformar världen. I ett posthumanistiskt perspektiv är natur kultur. Jord och djur är mer än resurser. Alla arter, och alla individer inom alla arter, är aktörer och subjekt. LÄS MER

 3. 3. "Jag är ingen hipster! Eller är jag?" : En studie om hipsterns framställning i media

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Rose-Hanna Pye; Sara Melin; [2013]
  Nyckelord :hipster; hipsterfenomen; individualism; kritisk diskursanalys; subkultur;

  Sammanfattning : Vad är en hipster? Hipstern omges av diffusa och svårdefinierade beskrivningar. Hipsterns egna ovilja att etikettera sig själv som hipster bidrar till att fenomenet är svårfångat. LÄS MER

 4. 4. Är det viktigt vad JAG tycker? Diskursanalys av en brukarenkät riktad till vårdnadshavare i förskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Karin Forsler; Lilian Thörngren; [2012-02-06]
  Nyckelord :diskursanalys; Foucault; skolutveckling; en skola för alla; vårdnadshavare; förskola; norm; makt; trygghet; delaktighet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att studera en brukarenkät riktad till vårdnadshavare i förskolan, samt diskutera vad dess konsekvenser kan innebära utifrån begreppet ”en skola för alla”.Två frågeställningar är centrala i studien:- Hur är brukarenkäten uppbyggd?- Vilka diskurser framträder i brukarenkätens konstruktion?Teori: Den franske filosofen Foucault utgår från att diskurserna skapar de subjekt vi är. LÄS MER

 5. 5. Man ser ju inte killar på stan som har klänning till exempel

  C-uppsats,

  Författare :Sofia Ander; Angelica Johansson; [2011]
  Nyckelord :Genus; barn; social konstruktion; sociokulturell o;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka barns föreställningar om genus i åldrarna fem till nio år. Genom att få barns perspektiv påämnet tror vi att det kan synliggöra det omgivande samhällets normer och värderingar på kön. LÄS MER