Sökning: "vad är kulturell miljö"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden vad är kulturell miljö.

 1. 1. Inkludering av elever med autism - Vilka utmaningar möter lärare i undervisningen?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ewa Arvidsson; Annika Björkhede Ekroth; [2020-01-16]
  Nyckelord :Autism; Elevhälsa; Inkludering; Kommunikation; Kompetensutveckling; Organisation; Relation;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilken kompetens och vilket stöd undervisande lärare anser sig i behov av för att undervisa elever med autism som är inkluderade i grundskoleklasser. Vilka utmaningar ser lärare i undervisningen? Vilken kompetens uttrycker lärare behov av? Vilket stöd av elevhälsans olika kompetenser och funktioner efterfrågar de?TeoriStudiens teoretiska ram utgörs av ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Musik och dess inverkan på oro i samband med anestesi och operation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Josephine Fischhaber; Bjarne Larsson Albèr; [2020]
  Nyckelord :music; anxiety; nursing; nursing intervention. surgery; anesthesia; stress; musik; oro; omvårdnad; omvårdnadsintervention; operation; anestesi; stress;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning har visat att det är vanligt att uppleva oro inför en operation och anestesi. Oro kan präglas av nervositet, oroliga tankar och fysiologiska reaktioner. De fysiologiska reaktionerna är de samma som vid en stressreaktion, vilket kan påverka den intra- och postoperativa utgången. LÄS MER

 3. 3. Idrottens betydelse för social integration bland flyktingar : En forskningsöversikt

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Valtteri Kotanen; [2020]
  Nyckelord :sport; social integration; social capital; refugees; idrott; social integration; socialt kapital; flyktingar;

  Sammanfattning : Idrott är ett globalt samhällsfenomen som berör och engagerar människor i olika kulturer och kan vara en potentiell mötesplats för integrationsmöjligheter för flyktingar. Antalet flyktingar ökar runt om i världen, och därmed reses frågan om hur integrationen blir för individen och på vilket sätt samhället kan bidra till den sociala integrationen? Syftet med uppsatsen är att genom en forskningsöversikt sammanställa och analysera vad forskning säger om idrottens betydelse för social integration bland flyktingar. LÄS MER

 4. 4. Hållbara Hökarängen- social hållbarhet, invånarnas relation till sitt centrum samt identitets och meningsskapande.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Maja Elfström; [2017]
  Nyckelord :Social hållbarhet; centrumutveckling; identitets- och meningsskapande; Hållbara Hökarängen; socialt kapital; kulturellt kapital; konsumtion.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie gjordes inom ramen för projektet "Hållbara Hökarängen", inom vilket Stockholms största hyresvärd, Stockholmshem strävar efter att skapa ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart Hökarängen. Syftet är att få reda på besökarnas subjektiva upplevelser av centrumet, hur dessa relaterar till centrumet, önskan till förändring samt att få reda på vad social hållbarhet innebär för dessa. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av CSR – Öst möter Väst

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Annie Emilsson; Nathalie Neumann; [2016]
  Nyckelord :CSR; China; Supply chain; Social sustainability; Meaning; Sustainable development; CSR; Kina; Försörjningskedja; Social hållbarhet; Betydelse; Hållbar utveckling;

  Sammanfattning : I jakten på lägre kostnader väljer många textilföretag att flytta sin produktion utomlands, där öst med Kina som huvudaktör dominerar. Till följd av den mer globala försörjningskedjan, med stora valmöjligheter vad gäller valet av leverantörer, ställer omvärlden idag allt större krav på att företag verkar mer hållbart. LÄS MER