Sökning: "vad är kulturella behov"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade orden vad är kulturella behov.

 1. 1. Förvärv inom 3PL-industrin - En studie som undersöker förvärvsaspekter och kandidater för en mindre 3PL-aktör

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Oscár; John Eneroth; [2019-06-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inom 3PL-branschen finns det många aktörer, stora som små, som tillhandahåller logistiskatjänster för företag och sköter kedjan från lagerhantering och transport till slutkund.Logistikbranschen växer år för år i Sverige och omsätter idag närmare 60 miljarder kronor. LÄS MER

 2. 2. "Att få möjlighet att leka, det är livet" : En studie om barn i behov av särskilt stöd och hur förskollärare samt specialpedagoger uppfattar lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Olle Dahlquist; Pontus Klingenström; [2019]
  Nyckelord :Förskola; specialpedagogik; barns lek; intervjuer; teoretiska perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att undersöka lekens betydelse för specialpedagogiken i förskolan. Studien består av två olika delar, där delstudierna inriktar sig på förskollärares och specialpedagogers syn på det nämnda syftet. I studien intervjuades sex förskollärare och fyra specialpedagoger. LÄS MER

 3. 3. Ekosystemtjänster : - med exempel från Flens kommun

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Amanda Ekström; [2018]
  Nyckelord :ecosystem; climate change; geographic information systems; ekosystem; klimatförändringar; geografiska informationssystem;

  Sammanfattning : Ekosystemen bidrar med många olika tjänster som är en förutsättning för att människans och samhällets behov ska kunna tillgodoses. Av den anledningen är det av största vikt att hänsyn tas till ekosystemtjänsterna och att de planernas för i stads- och samhällsplaneringen. LÄS MER

 4. 4. Kulturens inflytande på CSR : en undersökning av amerikansk och japansk hållbarhetsrapportering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Malin Brodin; Amra Cosic; [2018]
  Nyckelord :CSR; G4; Sustainability reporting; USA; Japan; Hofstede; Cultural dimensions; Globalization; Legitimacy Theory; Stakeholder Theory; CSR; G4; hållbarhetrapportering; USA; Japan; Hofstede; kulturella dimensioner; globalisering; legitimitetsteorin; intressentteorin;

  Sammanfattning : Globalisering och den senaste tidens utveckling av CSR har föranlett ett behov av harmonisering av hållbarhetsrapportering likt rapporter av finansiell karaktär, för att på så sätt främja CSR-arbetet och underlätta vid investeringsbeslut. Idén bakom CSR är till stor del influerad av den anglosaxiska och europeiska syn på rättvisa, demokrati och sociala strukturer. LÄS MER

 5. 5. Utmaningar i religionskunskapsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Nora Khalil Afifi; Jennifer Varli; [2018]
  Nyckelord :Utmaningar; religionskunskapsundervisning; religionsdidaktik; interkulturell;

  Sammanfattning : Religion är, i dagens mediala samhälle, ett mångdebatterat ämne som frekvent behandlas i media och populärkultur. Globala händelser under 2000-talet har vittnat om ett stort behov av verktyg för att lära elever i skolan, men även samhällets vuxna, förmågan att kunna analysera och förstå olika religiösa och kulturella fenomen. LÄS MER