Sökning: "vad är kulturellt fenomen"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden vad är kulturellt fenomen.

 1. 1. Robot eller människa, vad spelar det för roll? - En undersökning av kravet på mänskligt skapande inom upphovsrätten, i ljuset av kreativ artificiell intelligens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Daniel Holmdahl; [2018]
  Nyckelord :immaterialrätt; AI; artificiell intelligens; upphovsrätt; copyright; computer generated works; intellectual property; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Artificial intelligence (AI) is a growing technological phenomenon that is predicted to, within the near future, be able to create creative works such as novels, artistic pictures, music, and the likes, equivalent in quality to the works of humans. As opposed to the works made by humans, AI-creations will not be protected by copyright, as copyright is limited to things made by humans. LÄS MER

 2. 2. Normalitet och avvikelse - En normal elev det finns ju inte, alla är så olika

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Charlotta Svensson; Kristin Strand; [2017]
  Nyckelord :individualisering; inkludering; normer; systemteori; specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : Program och kurs: Specialpedagogprogrammet/ Magisteruppsats 15hp Nivå: Avancerad nivå Termin/år: Ht 2016 Handledare: Bernt Gunnarsson Examinator: Lisa Hellström Titel/ Rapportnummer: Normalitet och avvikelse Nyckelord: individualisering, inkludering, normer, specialpedagogiska perspektiv, systemteori, ________________________________________________________________ Syfte: Syftet med vår studie var att undersöka hur några lärare resonerar kring normalitet och avvikelse. Syftet var också att undersöka om det finns några skillnader mellan hur några lärare i förskoleklass och lärare i mellanstadiet resonerar kring begreppen, samt att utifrån studiens resultat dra slutsatser rörande specialpedagogens arbete. LÄS MER

 3. 3. Kulturellt deltagande och socialt kapital

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alice Åkerström; Rasmus Snögren; [2015]
  Nyckelord :Socialt kapital; kultur; tillit; deltagande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Abstract Tillit mellan medborgare och förtroende för samhällets institutioner har stor betydelse för en fungerande demokrati. Graden av tillit i olika nätverk är en form av socialt kapital, ett fenomen som bland annat Robert D. Putnam har forskat om. Det finns olika orsaker till vad som skapar socialt kapital. LÄS MER

 4. 4. Om pinterism, wagnerianism och modéensk pilsnerslang : En studie av svenska kulturskribenters bruk av kulturreferenser

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Kim Stoorhöök; [2012]
  Nyckelord :Kulturreferenser; kulturjournalistik; Bourdieu; habitus; ethos; högkultur; populärkultur; Thor Modéen; kapital;

  Sammanfattning : Via kulturskribenters sätt att hänvisa till andra kulturella fenomen kan allt från kultursyn till läsartilltal utläsas. I denna uppsats kommer det redogöras för svenska kulturjournalisters bruk av kulturreferenser. LÄS MER

 5. 5. Kungar av köket En studie av unga män och matkonsumtion

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hampus Erlandsson; Edward Boethius; [2011]
  Nyckelord :management; Företagsledning; Management of enterprises; Självuttryckande; Maskulinitet; Matkonsumtion; Consumer Culture Theory; Identitet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Uppsatsens titel: Kungar av köket: en studie av unga män och matkonsumtion Seminariedatum: 2011-05-24 Ämne/kurs: FEKP09 Masteruppsats på Civilekonomprogrammet, inriktning International Marketing and Brand Management (Consumer Culture Theory) (D-nivå), 30 universitetspoäng (30 ECTS). Författare: Edward Boethius och Hampus Erlandsson Handledare: Sofia Ulver-Sneistrup Fem nyckelord: Consumer Culture Theory, Identitet , Matkonsumtion, Maskulinitet, Självuttryckande Syfte: Syftet med undersökningen är att belysa matlagningstrenden bland unga män och därmed få reda på vilka betydelser männen lägger i sin matlagning. LÄS MER