Sökning: "vad är kulturmöte"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden vad är kulturmöte.

 1. 1. Interkulturell studie- och yrkesvägledning - en kvalitativ studie om studie- och yrkesvägledares upplevelser i kulturmöten med Sfi-elever

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sandra Alfredsson; Maryam Zare; [2020]
  Nyckelord :Sfi-elev; studie- och yrkesvägledare; Kulturmöte; Interkulturell; Kommunikation;

  Sammanfattning : På grund av extrema händelser i världen sker det en allt större migration både i Sverige och i andra länder. Att få människor att integrera sig i samhällets utbildning- och arbetsmarknad och i det sociala livet är aktuella diskussioner i politiska, såväl som i sociala och ekonomiska sammanhang. LÄS MER

 2. 2. Kulturmöten med musik som kraftkälla. Intervjustudie med fokus på äldre personers existentiella hälsa.

  Magister-uppsats,

  Författare :Merita Neziraj; Åsa Nilsson; [2019-12-17]
  Nyckelord :Äldre; hälsa; existentiell hälsa; musik; kulturmöte; välbefinnande; särskilt boende;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the importance of a culture meeting with live music for the elderly in nursing homes. A further aim is to investigate the importance of a live culture meeting with music in a spiritually/mentally way considering meaning in life, loneliness, thoughts involving death and dying and the importance for perceived health, quality of life and well-being for the elderly living in nursing homes, close relatives and care professionals. LÄS MER

 3. 3. HVB-personalens arbete : En fallstudie om integration av ensamkommande flyktingbarn på gräsrotsnivån

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Anna Pavlovic; Emilla Yagci; [2015]
  Nyckelord :Unaccompanied refugee children; residential care homes for refugee children and adolescents; residential care home employees; culture; tradition; integration; Ensamkommande flyktingbarn; HVB; personal; kultur; tradition; integration;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur HVB-personal på olika hem i Stockholm arbetar med ensamkommande flyktingbarn rörande barnens kulturer och traditioner samt ta reda på hur personalen arbetar för att integrera flyktingbarn in i vad de upplever vara ett svenskt samhälle. Studien har även till syfte att ta reda på ifall HVB- personalen upplever att det finns problematik kring att integrera barnen samtidigt som de måste ta hänsyn till ursprunglig kultur och tradition hos barnen. LÄS MER

 4. 4. Bilderbokens viktiga funktion i en förskola för alla. En litteraturstudie om kulturmöten med fokus på etnicitet i samtida bilderböcker för barn.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Zhean Mohammad Murad; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractMed bakgrund i att främlingsfientligheten bara växer på ett väldigt oroväckande sätt i Sverigeså har vi skrivit en uppsats där kulturmöten i samtida bilderböcker analyseras med avseendepå etnicitet. Uppsatsen syftar till att undersöka hur kulturmöten gestaltas i ett urval nyutgivnabarnböcker och huruvida dessa möten kan karakteriseras som mångkulturella och/ellerinterkulturella. LÄS MER

 5. 5. Kulturmöten inom palliativ vård. Vilka hinder finns och vad kan sjuksköterskan göra för att främja ett gott kulturmöte?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ellen Christiansson; Frida Nygren; [2012-03-30]
  Nyckelord :kultur; kulturkompetens; palliativ vård; transkulturell omvårdnad; tillit; familj; autonomi; kommunikation;

  Sammanfattning : I Sverige bor ca 1,4 miljoner utlandsfödda personer som liksom svenskar, kan behöva palliativ vård, dvs. vård i livets slutskede. I takt med att den äldre befolkningsgruppen blir större, ökar behovet av palliativ vård vilket gör att sjuksköterskan kommer i kontakt med personer av annan kulturell bakgrund i flera olika vårdsammanhang. LÄS MER