Sökning: "vad är kvalitet och ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden vad är kvalitet och ledarskap.

 1. 1. "Man kan ta sig fram till mål på många olika sätt, va?" : En fallstudie av en skolenhets systematiska kvalitetsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Astrid Hultenius; Sofia Ritenius; [2022]
  Nyckelord :Systematiskt kvalitetsarbete;

  Sammanfattning : I denna fallstudie har en skolenhets systematiska kvalitetsarbete studerats. Enheten utgörs av ett program på en gymnasieskola i en mellanstor kommun i Sverige. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka det systematiska kvalitetsarbetet på skolenheten i förhållande till styrdokumenten och rektors ledarskap. LÄS MER

 2. 2. Specialpedagogisk kvalitet : Specialpedagogers syn på vad som kan känneteckna specialpedagogisk kvalitet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Åsa Cederholm; [2022]
  Nyckelord :preschool; inclusion. critical discourse analysis; quality; school development; förskola; inkludering; kritisk diskursanalys; kvalitet; skolutveckling;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Cederholm, Åsa (2022). Specialpedagogisk kvalitet – specialpedagogers syn på vad som kan känneteckna specialpedagogisk kvalitet. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Möjligheter och hinder i samverkan mellan olika vårdinstanser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ida Andersson; Nadia Ljungberg; [2022]
  Nyckelord :samverkan; kommunikation; tillit; förutsättningar; arbetsbelastning; förtroenderelationer; ledarskap; personalomsättning;

  Sammanfattning : En av förutsättningarna för en vård av god kvalitét, med hög patientsäkerhet är en fungerande samverkan mellan de inblandade vårdinstanserna. Det går idag att se brister gällande samverkan och hur det inom vården arbetas med ett stuprörstänk, resultatet blir att det finns en risk för att vårdtagaren ”faller mellan stolarna” och insatserna blir fördröjda eller helt uteblir. LÄS MER

 4. 4. Utbildning av framtidens ledare : En studie av förutsättningarna för utvecklande ledarskap vid officersutbildningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Johan Ax; Fredrik von Essen; [2022]
  Nyckelord :The Swedish Defence University; Officers Programme; Swedish Armed Forces; Military Academy Karlberg; leadership; education; cadet; Försvarshögskolan; Officersprogrammet; Försvarsmakten; MHS Karlberg; ledarskap; utbildning; kadett;

  Sammanfattning : Försvarsmaktens viktigaste resurs är personalen, vilken påverkas i stor utsträckning av officerarnas ledarskap. Utvecklande ledarskap är ledarskapsmodellen som tillämpas i Försvarsmakten och den karaktäriseras av att ledaren uppträder som ett föredöme som inspirerar och motiverar. LÄS MER

 5. 5. Framgångsfaktorer för ett verkningsfullt förbättringsarbete : En studie av kvalitetsutveckling inom Projektorganisationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Tanja Fagerström Bye; Anna-Karin Carlberg; [2022]
  Nyckelord :kvalitetsförbättring; projektorganisation; hinder för förbättringsarbete; framgångsfaktorer för förbättringsarbete; ISO 9001:2015;

  Sammanfattning : Project organizations are an increasingly common form of organization which are described to have advantages such as being flexible and adaptive, but nevertheless face challenges when it comes to work with quality improvement within such organizations. Studies reveal that there is a need for more knowledge about which barriers may occur towards quality improvement within project organizations and it is also viewed that there is a need to find out how to overcome these barriers. LÄS MER