Sökning: "vad är lärstil"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden vad är lärstil.

 1. 1. Specialpedagogiska insatser inom vuxenutbildning på gymnasial nivå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Viktoria Mäki; [2023]
  Nyckelord :Likvärdighet; en skola för alla; KASAM; specialpedagogiska insatser; vuxenutbildning; studieavbrott; relationellt perspektiv; heterogenitet och lärstil;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om fördelningen av specialpedagogiska resurser och dess insatser inom vuxenutbildning.  Många studerande som jag har mött under åren inom vuxenutbildning har inte alltid haft en lyckad skolbakgrund att falla tillbaka på varför känslan, motivationen och oron inför studier i vuxen ålder många gånger kan vara befogad. LÄS MER

 2. 2. Att ge alla elever förutsättningar att bli goda läsare : Förebygga och åtgärda lässvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Isabella Ågren; Jennifer Petkovic; [2016]
  Nyckelord :Lässvårigheter; förebygga; fonologisk medvetenhet; inkludering; exkludering; läsutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att belysa vad tidigare forskning kommit fram till angående hur skolan på det mest effektiva sättet kan arbeta med lässvårigheter i de tidiga årskurserna för att förhindra att lässvårigheter uppkommer. Litteraturstudien kommer även att belysa vad forskningen framhåller angående hur skolan kan ge elever med lässvårigheter förutsättningar att bli goda läsare. LÄS MER

 3. 3. Gitarrister - lika men olika

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Gabriel Hjelm; Peter Sundin; [2014-07-16]
  Nyckelord :figuralt och formellt tillvägagångssätt; musikalisk-rytmisk intelligens; inlärningsstilar; individuella läroprocesser; mångfald; flexibilitet;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka hur erfarna gitarrister utvecklas och lär sig att spela sitt instrument, synliggöra olika individuella kompetenser och lärstilar samt visa på vilka konsekvenser detta får i rollen som musiker, men också som pedagog. Frågeställningarna handlar om hur olika gitarrister lär sig sitt instrument utifrån ett figuralt eller formellt tillvägagångssätt med anknytning till musikalisk- rytmisk intelligens, vad som händer när man övar utifrån sina minst utvecklade kompetenser och varför det är bra att som pedagog och musiker känna till olika lärstilar. LÄS MER

 4. 4. "Alla människor har sin egen inlärningsstil och alla har sina starka sidor" : En läromedelsanalys av övningsböcker i spanska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Josefine Lundholm; [2014]
  Nyckelord :lärstil; läromedelsanalys; verbövningar;

  Sammanfattning :  Detta examensarbete syftar till att med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys undersöka verbövningars frekvens vad gäller att aktivera de visuella, auditiva, kinestetiska och taktila lärstilar i spanska övningsböcker i årskurserna sju och nio. Studien grundas i Dunns Learning Style Model. LÄS MER

 5. 5. Användbarhet för e-läromedel : anpassning för olika lärstilar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för arkiv- och datavetenskap

  Författare :Kristina Linde; [2014]
  Nyckelord :Usability; learning style; e-learning; user centered system design; VAKT; Användbarhet; lärstilar; e-läromedel; användarcentrerad systemdesign; VAKT;

  Sammanfattning : Vid utveckling av elektroniska läromedel är användbarhet en viktig faktor. Vad som är användbart är beroende av användarens behov och förutsättningar och läromedel har ofta en heterogen målgrupp. Målet med den här undersökningen har varit att besvara frågan hur e-läromedel kan användbarhetsanpassas för olika lärstilar. LÄS MER