Sökning: "vad är massage"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden vad är massage.

 1. 1. Rehabilitering inom djuromvårdnad : vad gör djursjukskötaren?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Lowa Åström; Linnea Lagergren; [2021]
  Nyckelord :arbetsuppgifter; djursjukskötare; kunskap; lagstiftning; rehabilitering;

  Sammanfattning : Rehabilitering är ett relativt nytt område inom djursjukvården som har expanderat de senaste åren. På djurkliniker och djursjukhus arbetas det dagligen med rehabilitering där många professioner är inblandade, bland annat djursjukskötare. LÄS MER

 2. 2. Motionsryttares nyttjande av ridning som friskvård

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Malin Lahtivuori; [2021]
  Nyckelord :ridning; friskvård; hälsopromotion;

  Sammanfattning : In Sweden companies can give a specific amount of money to their employees for health-promoting activities. Some examples of health-promoting activities are swimming, dancing, golf, massage, gym and riding. All these activities are tax free if they are performed with the health-promoting allowance. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av musik och massage för äldre med demenssjukdom – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Emma Biresev; Mikaela Jirborg; [2020]
  Nyckelord :agitation; anxiety; dementia; literature review; massage; music; agitation; demens; litteraturöversikt; massage; musik; oro;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige lever idag omkring 130 000 till 150 000 människor med en demenssjukdom och 20 000 till 25 000 insjuknar årligen. Beteendemässiga- och/eller psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) inkluderar bland annat depression, oro/ångest, agitation, aggression samt sömnsvårigheter. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av långvarig smärta - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Irena Hansson; Sarah Ferragut De Azeredo; [2020]
  Nyckelord :Långvarig smärta; Patient; Personcentrerad vård; Upplevelser; Kvalitativ ansats;

  Sammanfattning : Bakgrund: Som grundutbildad sjuksköterska består vardagen av möten med många människor med olika besvär. En specifik patientgrupp som troligen kommer att öka i takt med att livslängden ökar är den som lider av eller är drabbad av långvarig smärta. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnadsåtgärder för att främja god sömn hos äldre

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Daniela Svensson; Jenny Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Aged; Nursing interventions; Person-centered care; Sleep; Sleep problems; Omvårdnadsåtgärder; Personcentrerad omvårdnad; Sömn; Sömnproblem; Äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömnens fysiologi, stadier och struktur förändras i och med åldrandet. Dålig sömn påverkar flera organsystem och hormonutsöndring negativt. Långvarig sömnbrist kan leda till flera sjukdomstillstånd. Den allvarligaste sömnbristen är insomnia och många äldre lever med dess konsekvenser. LÄS MER