Sökning: "vad är matematik i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 159 uppsatser innehållade orden vad är matematik i förskolan.

 1. 1. Matematikundervisning i förskolan och förskollärarens roll : En intervjustudie med åtta verksamma förskollärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Rasha Bahi; Nour Elhouda Rajab; [2021]
  Nyckelord :Undervisning; matematik; förskolan; förskollärarens roll; interaktion; förskolemiljö; kommunikation;

  Sammanfattning : Elevers svårigheter i ämnet matematik i skolan och framgången av det pedagogiska och didaktiska innehållet i förskolan i andra länder har gett inspiration att förskolan att erbjuda undervisning i matematik. År 2018 fick förskolan en ny läroplan, Läroplan för förskolan Lpfö 18, där förskollärare har ett tydligt ansvar i matematikundervisningen. LÄS MER

 2. 2. Plocka ned saker från väggarna eller gå utanför väggarna? : Utomhusundervisning som brobyggare mellan förskolan och skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Emma Esbjörnsdotter; [2021]
  Nyckelord :förskola; grundskola; lärande; läroplanen; utomhusundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet var att studera hur utomhusundervisningen kan bidra till att underlätta övergången mellan förskolan och skolan genom att undersöka hur platsens betydelse tillämpas av pedagoger i undervisningen, samt hur barn/elevers lärande formas av platsens betydelse. Motivet för arbetet har varit en förhoppning om att kunna bidra till att lyfta utomhusmiljöns status som pedagogiskt verktyg. LÄS MER

 3. 3. Meningsfull och medveten matematikundervisning i förskolan : En intervjustudie med pedagoger

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Augustin Novin Caleb; Samineh Taghizadeh Ettekal; [2021]
  Nyckelord :medveten och meningsfull matematikundervisning; spontan och planerad matematikundervisning; sociokulturellt perspektiv; kvalitativa semistrukturerade intervjuer;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att, utifrån ett sociokulturellt perspektiv, bidra med kunskap om vad meningsfull och medveten undervisning i matematik i förskolan kan innebära. För att uppnå syftet formulerades frågeställningarna: Vad beskriver pedagogerna som matematik i förskolan? På vilka sätt kan meningsfull matematikundervisning komma till uttryck i förskolan? samt På vilka sätt kan medveten matematikundervisning komma till uttryck i förskolan? Kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes med fyra förskollärare ochfyra barnskötare. LÄS MER

 4. 4. Utomhuspedagogik : Barns möte med naturen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Mincala Boulos Abou Samra; Annelie Andersson; [2020]
  Nyckelord :utomhuspedagogik; förskola; utevistelse;

  Sammanfattning : INLEDNING Det finns många forskare som anser att naturen är viktig för människan och att naturen är en lärmiljö. Det står även i Läroplanen för förskolan Lpfö 18 (Läroplanen för förskolan 2018) att förskolans uppdrag är ge barnen möjlighet till sin omgivande miljö, natur och samhälle. LÄS MER

 5. 5. "Matematik är inte bara siffror, utan det är mer än så" : En kvalitativ intervjustudie om förskollärares uppfattningar kring matematikundervisning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Nathalie Johansson; Fartun Shiekh; [2020]
  Nyckelord :matematik; undervisning; förskollärare; kvalitativa intervjuer; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : De senaste åren har matematikundervisning i förskolan lyfts fram alltmer i förskolans styrdokument Lpfö 18 och Skolverket. Förskolebarn vistas allt fler timmar på förskolorna idag vilket har betydelse för hur deras grundläggande kunskaper i matematik utvecklas. LÄS MER