Sökning: "vad är materialflöde"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden vad är materialflöde.

 1. 1. Effektivisering av materialflöde via lagerlayout : En fallstudie på ett mindre underhållsföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Mathilde Leed; Maja Connman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Purpose - The purpose of this study is to evaluate the non value creation which can occur within smaller maintenance companies’ warehouses. Utilizing a status analysis potential solutions as well as deficiencies will be found. Two issues have been created to answer the purpose; they are. LÄS MER

 2. 2. Avskiljning av inert material från avfallsbränsle : En fältstudie av förbättrad RDF-produktion på bränsleberedningen i Västerås

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Oskar Andersson; [2017]
  Nyckelord :fuel preparation; fuel production; RDF; separation; inert material; waste combustion; fuel quality; fuel sampling; waste sample; bränsleberedning; bränsleproduktion; RDF; avskiljning; inert material; avfallsförbränning; bränslekvalitet; bränsleprov; avfallsprov;

  Sammanfattning : Samtidigt som världens energiproduktion till stor del baseras på förbränning av fossila bränslen behandlas enorma mängder avfall genom deponering. Ökad energiåtervinning av avfall kan bidra till att minska världens utsläpp av växthusgaser. Då avfall bör ses som en resurs är det dock viktigt med en effektiv energiåtervinning. LÄS MER

 3. 3. Stopp i stupet : Konstruktionsprojekt för att motverka stopp i balpress för wellpapp vid högt materialflöde

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Mattias Sjörén; Patrik Nordlund; [2017]
  Nyckelord :Balpress; Konstruktion;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har gjorts på uppdrag och tillsammans med Stena Recycling. Syftet med projektet var att ta fram ett koncept som skulle förhindra stopp i en balpress vilket leder till att effektiviteten på arbetsplatsen blir sämre. LÄS MER

 4. 4. Förbättringsarbete för att öka effektivisering av lagerhantering. : En fallstudie om effektivisering av lagerverksamheten hos Östgöta Papper AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Josephine Koskell; Charlotte Storck; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Strävan efter effektiva materialflöden har alltid haft en stor betydelse för verksamheter. Genom att påverka hur en order styrs i materialflödet kan materialstyrningen bidra till ökad lönsamhet och effektivitet. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av lager för produkter i arbete : Fallstudie på Proton Lighting

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Erik Karlsson; Faton Leku; Jeppe Lindström; [2016]
  Nyckelord :Work in process; inventory; inventory layout; make-to-order; make-to-stock; article placement; Produkter i arbete; lager; lagerlayout; make-to-order; make-to-stock; artikelplacering;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats i logistik för Civilekonomprogrammet (15 hp) Linnéuniversitetet, 2FE25E, VT16 Författare: Erik Karlsson, Faton Leku & Jeppe Lindström Handledare: Hana Hulthén Examinator: Åsa Gustavsson Titel: Effektivisering av lager för produkter i arbete Bakgrund: Ett tillverkningsföretag har ofta flera varianter av lager som till exempel färdigvarulager, säkerhetslager och produkter i arbete-lager. Produkter i arbete brukar benämnas som PIA. LÄS MER