Sökning: "vad är materialitet"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden vad är materialitet.

 1. 1. Vem är slöjdaren? : Erbjudna identifikationer i tidskriften Hemslöjd(en) 1933-2020

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Pelle Hällje; [2021]
  Nyckelord :Hemslöjd; slöjd; hemslöjden; hemslöjdsrörelsen; slöjdare; nationalism; kulturarv; folkkonst; konsthantverk; identifikation; identifikationer; kulturell identitet; mångkultur; territorialitet; Gerda Boëthius; Nämnden för Hemslöjdsfrågor; Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund; materialitet; naturmaterial; objektifikation; materiell kultur; byråkratins logik; subaltern; subalternisering;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker de identifikationer som erbjuds av tidskriften Hemslöjden (från 2011 Hemslöjd). Som källmaterial används alla ledartexter samt, som komplettering, framsidor under dess utgivning under åren 1933–2020. LÄS MER

 2. 2. Katedern som aktör i bildsalen - betydelsen av materialitet i en lärandemiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Frida Ovland; Matilda Widell; [2021]
  Nyckelord :Aktör-nätverksteori. Bildundervisning. Kateder. Lärandemiljöer. Makt. Materialitet. Klassrumsutformning.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra materialitetens betydelse för katederns tillblivelse och aktörskap i ett bildklassrum. Frågeställningarna utgår från ett aktörnätverksperspektiv (ANT) där alla ting - mänskliga som materiella - likställs under begreppet aktörer. LÄS MER

 3. 3. Materialitet - kommunal hållbarhetsredovisnings framtid? : En explorativ & kvalitativ fallstudie på kommunal materialitetsanalys av Agenda-2030 nyckeltalen.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Axel Hultman; Felix Paulsson; [2021]
  Nyckelord :Materialitet; Hållbarhetsredovisning; Kommuner; Legitimitetsteorin; Agenda 2030; Nyckeltal;

  Sammanfattning : Studien visar att materialitetsanalys till viss del redan sker i kommunal verksamhet när de upprättar hållbarhetsredovisning. Däremot är denna i många fall mycket ostrukturerad och i vissa fall reflekterar inte kommunerna över att de prioriterar information. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning av arkitekters designavsikter och faktorer som påverkar studentbostäders utformning samt visualisering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jesper Vårö Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Målgruppsfokuserad utformning; visualisering; studentbostäder;

  Sammanfattning : Visualiseringar har en stor användning för att se hur processer fungerar och agerar som beslutsunderlag vid utformning. En visualisering kan hjälpa till att brygga kompetensgapet mellan arkitekt och mottagare för att säkerställa att informationen når fram och inte missförstås. LÄS MER

 5. 5. "Ett stråk av himlen, på berget, mitt i staden" : Implicit ecklesiologi i Engelbrektskyrkan

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Emma Bernerfalk Jaeger; [2021]
  Nyckelord :Implicit ecklesiologi; Engelbrektskyrkan; Svenska kyrkan;

  Sammanfattning : Studiens syfte att är analysera den implicita ecklesiologi som kommer till uttryck i Engelbrektskyrkans kyrkobyggnad, kyrkorum och materialitet, sådan den var när den byggdes. Utgångspunkten är att kyrkobyggnaden, -rummet och kyrkans materialitet bär på ecklesiologisk information, som genom att synliggöras ger en bild av den syn på vad kyrkan är och bör vara som var rådande vid tiden för kyrkans byggande. LÄS MER