Sökning: "vad är metaspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden vad är metaspråk.

 1. 1. Att stödja flerspråkighet med språkinriktad undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM); Malmö universitet/Malmö högskola/Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM)

  Författare :Katarina Perez; Charlotta Storm; [2021]
  Nyckelord :Metakognition; metaspråk; multimodala verktyg; samhällsvetenskapligt resonemang; transspråkande.;

  Sammanfattning : Vårt syfte med kunskapsöversikten är att undersöka vad forskningen säger om hur lärare bör stödja elever och utforma sin undervisning för att möta de språkliga variationer som finns i skolan idag. Metoden för detta arbete har varit att genom databaser söka efter relevanta vetenskapliga texter samt att koppla dessa till rådande styrdokument i grundskolan samt gymnasieskolan. LÄS MER

 2. 2. Och sen, och sen, och sen… : En litteraturstudie om att utveckla elevers berättande texter i åk F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Ida Hedenberg; Hava Nurula; [2020]
  Nyckelord :Berättande texter; kunskapskrav; lärarkompetens; skriftliga berättelser; tidiga skolår;

  Sammanfattning : Berättelser skapar viktiga tillfällen för elever att utveckla förståelse för sig själva, andra och olika sammanhang. Vi kan ta del av andras erfarenheter tack vare skriftspråket, som möjliggör att berättelser bevaras. LÄS MER

 3. 3. När andra uttrycksformer hamnar i skuggan av den skrivna texten : en studie av multimodala texter och multimodal bedömning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Aldijana Buljubasic; Sanna Hampunen; [2020]
  Nyckelord :Multimodala texter; multimodal bedömning; tecken; uttrycksformer; sociosemiotik; bedömningssamtal; bedömningsverktyg;

  Sammanfattning : Vi lever i ett samhälle som inom många områden präglas av multimodalitet, och där text innefattar mer än enbart skrivna och tryckta verbalspråkliga texter. Begreppet text har fått en vidgad innebörd och innefattar numera texter där flera teckensystem samspelar (Selander & Kress, 2010), det vill säga multimodala texter. LÄS MER

 4. 4. Svenskämnets litteraturundervisning – en kamp mellan meningsfullhet och mätningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Stina Sigurdsson Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Litteraturundervisning; skönlitteratur; svenskundervisning; litteraturdidaktik; läsning; färdigheter; erfarenheter; mätning; bedömning; läsarter; receptionsteori; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Svensklärare har ett omfattande uppdrag på sina axlar. De ska se till att eleverna genom undervisningen blir både språkligt och kommunikativt kompetenta, samtidigt som litteraturundervisningen ska leda till att eleverna lär känna sig själva och andra. LÄS MER

 5. 5. På tal om bilden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Humanistiska och teologiska fakulteterna; Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Martina Eriksson; [2020]
  Nyckelord :bilder; gymnasiet; metaspråk; retorik; svenskämnet; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att fördjupa förståelsen för hur ett retoriskt perspektiv på bilden eventuellt kan främja gymnasielärares arbete i svenskämnet. Uppsatsen grundade sig i en upplevd avsaknad av en vetenskaplig grund att förankra till bilden i svenskämnet. LÄS MER