Sökning: "vad är mindre bra med eu"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden vad är mindre bra med eu.

 1. 1. Algblomning vid badplatser : kan dess provtagningar komplettera miljöövervakningen?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Författare :Hanna Sjulgård; [2018]
  Nyckelord :algblomning; cyanobakterier; ekologisk status; Mälaren; badplatser;

  Sammanfattning : EU:s vattendirektiv 2000/60/EC har som mål att skydda och förbättra vattenkvalitén inom Europa. För att ta reda på vad som behöver åtgärdas i ett vatten görs flera statusbedömningar, en av dessa bedömningar är ekologisk status. EU har även ett badvattendirektiv 2006/7/EG som kompletterar vattendirektivet. LÄS MER

 2. 2. Miljöfarliga ingredienser i solskyddsprodukter

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Lovisa Bohman; [2016]
  Nyckelord :Farobedömning; solskyddsprodukter; miljöfara; akvatisk miljö; ingredienser; ekologisk kosmetika; hazard assessment; sunscreen products; environmental hazard; aquatic environments; ingredients; ecolabelled cosmetics; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the study was to perform a hazard assessment of ingredients in sunscreen products available on the Swedish market. Data was collected by documentation of all ingredients in 110 frequently occurring sunscreen products from 15 different brands and by a screening of four known databases for collection of hazard classifications of the ingredients. LÄS MER

 3. 3. En unik energisnål byggnad i Örnsköldsviks kommun : En uppföljning, en bedömning och en jämförelse

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Ann Söderlind; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har Alne församlingshem i Örnsköldsviks kommun varit den centrala delen. För att företaget Tecnicon, som projekterat byggnaden, ska få ett kvitto på vad som blev bra och vad som blev mindre bra från projektering, så jämförs energiprestandan mellan projekterad och uppföljd. LÄS MER

 4. 4. E-tjänsteutveckling i små kommuner : En komparativ studie mellan två kommuner

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Philip Lovering; [2014]
  Nyckelord :Offentliga e-tjänster; e-tjänsteutveckling;

  Sammanfattning : Efter direktiv från en ny digital agenda av EU, anpassade regeringen sin handlingsplan för att ligga i linje med resten av EU. Regeringen satte även upp målet att bli bäst i världen på att använda sig av digitaliseringens möjligheter. För att kunna uppnå denna målsättning krävs insatser på nationell, regional och kommunal nivå. LÄS MER

 5. 5. Mikrobiologisk vattenkvalitet i samfällighetsägda dricksvattennät : En undersökning av mikrobiologisk vattenkvalitet i sex samfällighetsägda dricksvattennät i Vaxholms kommun som får sitt vatten från Görvälnverket

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Jerker Johansson; [2014]
  Nyckelord :drinking water distribution system; microbiology; microbiological risk; drinking water; distribution facility; community; community-owned water distribution system; surface water; esthetical quality; legal; control; enforcement; dricksvattennät; mikrobiologi; mikrobiologisk risk; dricksvatten; distributionsanläggning; samfällighet; samfällighetsägd distributionsanläggning; ytvatten; estetisk kvalitet; juridik; kontroll; tillsyn;

  Sammanfattning : Att ha ständig tillgång till ett hälsosamt, rent och gärna gott dricksvatten tas idag ofta som självklart av många människor i Sverige. Sveriges sammanlagda nybildning av vatten innebär idag inga problem för dricksvattenförsörjningen om man bortser från ojämn fördelning av vattentillgångar samt lokala kvalitetsproblem. LÄS MER