Sökning: "vad är offentlig makt"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden vad är offentlig makt.

 1. 1. Den gröna markens marginalisering : En diskursanalys av omförhandlade konstruktioner av välfärdens landskap

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Alva Zalar; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie är gjord som ett examensarbete inom Masterprogrammet i stadsplanering på Blekinge Tekniska Högskola under våren 2019. Det finns en större mängd forskning som resonerar kring nya entreprenörsurbanistiska ideal som sätter både planeringen som verksamhet och staden i ett nytt sammanhang. LÄS MER

 2. 2. Ett publikt vardagsrum

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Simon Söderlind; [2018]
  Nyckelord :Livingroom; Vardagsrum; Public; Publikt; Arkitektur; Visualisering; Kommunikation; ANT; Simon; Söderlind; AVK; AW; YB;

  Sammanfattning : Med ett nytt perspektiv att se arkitekturens roll i staden, har jag arbetat med att utveckla och testa mig fram via olika interventioner för att se hur sociala samspel och möten kan uttryckas i den byggda miljön. Mitt examensarbete går ut på att jag tar upp Mattias Kärrholms avhandling, Arkitekturens territorialitet, där hans diskussion angående territoriell makt i förhållande till den gestaltning som finns i stadens olika offentliga rum ligger till grund för mitt arbete. LÄS MER

 3. 3. VAD LOV:AR SVERIGES KOMMUNER? En studie av jämställdhetskrav i offentlig upphandling av hemtjänst enligt LOV

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Linn Eriksson; Mathilda Fredriksson; [2017-08-15]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; Lagen om valfrihetssystem; Hemtjänst; Jämställdhet; Feministisk politisk teori;

  Sammanfattning : Syfte:Studiens syfte är att bidra med kunskap kring i vilken omfattning svenska kommuner ställer jämställdhetskrav i sin upphandling av hemtjänst enligt LOV, samt belysa hur eventuella krav är formulerade.Teori:Som teoretisk utgångspunkt för analysmodellen används feministisk politisk teori som behandlar ojämställdheten mellan kvinnor och män, könsstrukturer och makt kopplat till (välfärds)staten. LÄS MER

 4. 4. Kommuncheferna i Jönköpings län – En undersökning där offentlighetsprincipen sätts på prov

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Ellinor Rostedt; [2016-08-19]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Av rättighetsskäl finns inte denna uppsats i fulltext. Den kommer att laddas upp i juni 2017... LÄS MER

 5. 5. Normalstraffet för mord - En konstitutionell analys avseende Högsta domstolens befogenheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emelie Mik; [2016]
  Nyckelord :Rättsvetenskap; statsrätt; mord; påföljd; folksuveränitetsprincipen; legalitetsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The paper examines if the Supreme Court, by not following the legislator´s intentions regarding what the normal penalty for murder should be, has exceeded its powers under the Instrument of Government. Normal penalty refers to the penalty that the courts proceed from when deciding the penal value. LÄS MER