Sökning: "vad är offentlig service"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden vad är offentlig service.

 1. 1. Human Recources Shared Service Center ur ett användarperspektiv : En kvalitativ studie avseende första linjens chefers erfarenheter av HR-Direkt.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Elin Erkers; Jenny Lundén; [2021]
  Nyckelord :HR-transformation; Shared Services; Shared Service Center; Human Resources Business Partner; public sector; line managers.; HR-transformation; Shared Services; Shared Service Center; Human Resouces Business Partner; offentlig sektor; första linjens chefer;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka hur ett HR-Shared Service Center fungerar ur ett användarperspektiv inom offentlig sektor. Fokus ligger på att undersöka första linjens chefers erfarenheter av Region Dalarnas motsvarighet till ett Shared Service Center (SSC), benämnt HR-Direkt. LÄS MER

 2. 2. Design och utvärdering av en universitetskurs om digital tillgänglighet : Utformning av kursinnehåll och kursmodul om tillgängliga dokument

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Elinor Lindström; [2021]
  Nyckelord :digital tillgänglighet; universitetskurs; tillgängliga dokument; webbstandarder; WCAG; webbtillgänglighetsdirektivet;

  Sammanfattning : I takt med ökad digitalisering blir digital tillgänglighet alltmer aktuellt då många vardagsaktiviteter idag måste utföras online. Behovet av yrkesverksamma personer som har kunskap om digital tillgänglighet är stort men trots detta är det få universitet i Europa som erbjuder utbildning inom ämnet. LÄS MER

 3. 3. 1177 vad kan det hjälpa till med? : En studie på uppdrag av Folktandvården i Region Västerbotten, Basenhet Nord

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Tina Lundmark; Nathalie Romlin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Folktandvårdens arbetsprocesser inom administration- och receptionsfunktionen har inte förändrats nämnvärt sedan 60-talet. Samtidigt har [MN1] samhället blivit allt mer digitaliserat, något som sätter press på verksamheten att följa efter. LÄS MER

 4. 4. Motivation till följd av en pandemi i en offentlig organisation : Hur belöning, digitalisering och distansarbete påverkar motivation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Johan Forsberg; Vilma Hagberg Utgren; [2021]
  Nyckelord :Motivation; Digitalization; Remote work; Reward; Pandemic; Organization; Motivation; Digitalisering; Distansarbete; Belöning; Pandemi; Organisation;

  Sammanfattning : Motivation är en central del för organisationer vad gäller att skapa och bibehålla en engagerad personal att sträva mot de mål som sätts upp. Belöningar kan användas för att öka motivationen hos medarbetare. LÄS MER

 5. 5. Arbetsmotivation utifrån ett ledarskapsperspektiv : En kvalitativ studie om hur ledare verkar för att motivera sina medarbetare till ett högt arbetsengagemang i offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Evelina Lingmarker Deckeman; Zehra Köylüoglu; [2020]
  Nyckelord :motivation; motivation factors; public service; leaders; self-determination theory; two factor theory; job characteristics model; motivation; motivationsfaktorer; offentlig sektor; ledare; självbestämmandeteori; tvåfaktorsteorin; arbetsdesignteorin;

  Sammanfattning : Denna studie syftade till att skapa förståelse för ledarnas föreställningar om vad de anser påverkar medarbetarnas motivation inom den offentliga sektorn utifrån frågeställningarna “Vilka föreställningar har cheferna om vilka faktorer som påverkar medarbetarnas motivation?” samt “Hur anser ledare att de kan motivera sina medarbetare?”. Metoden i studien grundar sig på en kvalitativ metodansats med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER