Sökning: "vad är omvårdnadsproblem"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden vad är omvårdnadsproblem.

 1. 1. Kvinnors upplevelse av att drabbas av bröstcancer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Emma Tyreskog; Linda Widell; [2017]
  Nyckelord :Cancer diagnosis; consequences; needs; qualitative; support; Behov; cancerdiagnos; konsekvenser; kvalitativ; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i västvärlden. Trots att behandlingsmetoderna har blivit bättre och dödsantalet minskat skapar det fortfarande omvårdnadsproblem inom sjukvården. LÄS MER

 2. 2. Som en röd tråd Sjuksköterskans perspektiv på dokumentation av omvårdnad inom psykiatrisk heldygnsvård

  Magister-uppsats,

  Författare :Gustaf Ahlqvist; Christina Vesik; [2015-06-30]
  Nyckelord :Sjuksköterska; dokumentation; omvårdnadsdokumentation; psykiatri; psykiatrisk omvårdnad; sluten psykiatrisk heldygnsvård; vårdprocess;

  Sammanfattning : Bakgrund: Omvårdnadsdokumentationen ligger till grund för många beslut som fattas inom hälso- och sjukvården gällande patientens vård och behandling. Kvalitén på sjuksköterskors dokumentation är ett uppmärksammat problem. För att höja kvalitén behöver sjuksköterskors syn på dokumentation och dess innehåll kartläggas. LÄS MER

 3. 3. Polyfarmacins påverkan på de äldres dagliga liv : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Emma Arkenstrand; Ann Vikström; [2015]
  Nyckelord :Polypharmacy; Fall; Aged; Literature review; Nursing problems; Polyfarmaci; Fall; Äldre; Litteraturöversikt; Omvårdnadsproblem;

  Sammanfattning : Bakgrund: I det naturliga åldrandet sker det förändringar med kroppen som påverkar den äldres dagliga liv. I åldrandet tillkommer ofta sjukdomar som kräver behandling i form av läkemedel. Termen polyfarmaci används vid användning av flera läkemedel inom vetenskapen. LÄS MER

 4. 4. Ensamhet hos äldre, ett växande omvårdnadsproblem : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Olof Glaumann; Carina Julin; [2011]
  Nyckelord :Loneliness; older people; nursing interventions; health; well-being; Ensamhet; äldre; omvårdnadsåtgärder; hälsa; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen äldre i befolkningen blir allt större i många länder så även i Sverige. Ensamhet är ett aktuellt folkhälsoproblem för denna åldersgrupp. Det finns flera mer eller mindre omfattande definitioner av ensamhet inom forskningen vilket är ett bevis på hur komplext begreppet är. LÄS MER

 5. 5. MALNUTRITION HOS DEMENTA PERSONER-ETT OMVÅRDNADSPROBLEM

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Gunilla Törner Nylén; [2010]
  Nyckelord :demens; malnutrition; mealtime; prevention; risk factors;

  Sammanfattning : Malnutrition är vanligt förekommande hos personer med demenssjukdomar och för denna utsatta grupp är det av vikt att fokusera på nutrition och omvårdnadsåtgärder. Syftet med ddenna litteraturstudie är att belysa malnutrition och riskfaktorer ho dementa personer samt beskriva vad sjuksköterskan bör vara uppmärksam på i sitt arbete för att förebygga malnutrition och hur bättre nutritionsstatus kan uppnås. LÄS MER