Sökning: "vad är professionsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden vad är professionsteori.

 1. 1. Föreställningar om specialpedagog som profession - En kvalitativ intervjustudie av två kommunala styrkedjor

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Sarah Sandberg; Therese Sällberg; [2020-03-09]
  Nyckelord :specialpedagogik; specialpedagog; kommunal styrkedja; professionsteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka och få kunskap kring vilka föreställningar omspecialpedagog som profession som förekommer i två kommunala styrkedjor. Vår studiebaserades på en styrkedja med positionerna; politiker i utbildningsnämnden, förvaltningschef,områdeschef och rektor. LÄS MER

 2. 2. Vem får sista ordet? En mixed method-studie om specialpedagogens uppdrag och roll

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Maj Knast; [2020]
  Nyckelord :specialpedagog; professionsteori; yrkesroll; examensordningen; förväntningar; attityder;

  Sammanfattning : Syftet med den här litteratur- och enkätstudien är att söka efter svar på varförspecialpedagoger ofta får arbetsuppgifter som inte överensstämmer med examensordningen ochdelar av den specialpedagogiska utbildningen. För att nå syftet har följande frågeställningarformulerats: Vilka faktorer kan ha orsakat förvirringen kring specialpedagogens roll? Vilka lösningar kan vara tänkbara för att få bukt med förbistringen kring vad enspecialpedagog ska och bör göra?Metoden är en mixed method med både kvantitativ och kvalitativ ansats. LÄS MER

 3. 3. Speciallärarens arbete med läsutveckling. : Fem speciallärares yrkeserfarenheter i grundskolans lägre åldrar.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Solveig Ivarsson; [2020]
  Nyckelord :Special Education Teacher; reading disability; inclusion; successful reading; Speciallärare; lässvårigheter; inkludering; framgångsrik läsning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att fördjupa kunskapen om hur speciallärarens profession tar sig uttryck i arbetet med stöd för elevers läsutveckling i grundskolans lägre åldrar. Frågeställningarna i studien är, hur planerar speciallärare undervisningen för elever i behov av stöd i sin läsutveckling? Vilka olika uppfattningar har speciallärare, utifrån sin profession, vad som kännetecknar stöd för läsutveckling ur ett inkluderande perspektiv? Vilken betydelse har professionen för eleven, beträffande kunskaper i läsutvecklingen. LÄS MER

 4. 4. Flickor inom autismspektrumtillstånd i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sofia Saric; Mona Sobhi; [2020]
  Nyckelord :Autismspektrumtillstånd AST ; Förebyggande arbete; Flickor inom AST; Förskola;

  Sammanfattning : Flickor inom autismspektrumtillstånd (AST) tenderar att missas eller diagnostiseras senare än pojkar inom AST. I Barnombudsmannens årsrapport från (2016) framkommer att det är fler pojkar jämfört med flickor som diagnostiseras med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och att flickor med NPF får sina diagnoser senare än pojkar. LÄS MER

 5. 5. Specialpedagogens arbetsuppgifter Handledning, kartläggning och pedagogisk utredning

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Alma Poljo Keric; Annalena Johansen; [2020]
  Nyckelord :handledning; kartläggning; pedagogisk utredning; profession; specialpedagog;

  Sammanfattning : Sammanfattning/AbstractJohansen, Annalena och Keric Poljo, Alma (2020). Specialpedagogens arbetsuppgifter. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER