Sökning: "vad är projektform"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden vad är projektform.

 1. 1. Ett socialt investeringsperspektiv

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Linnéa Oom; [2019-03-19]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte med den här studien är att bidra till en ökad förståelse för vad ett socialt investeringsperspektiv innebär och vilken betydelse det har för hur offentliga policyer utformas. I studien sätts de sociala investeringsfonder som under senare tid kommit att bli ett allt vanligare förekommande fenomen i svenska kommuner i fokus. LÄS MER

 2. 2. Hur undervisa om agila projekt som arbetsform. : Utbildning i strukturerat och agilt projektarbete med det pedagogiska konceptet organiserade syften.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Per-Arne Forsberg; [2018]
  Nyckelord :organiserade syften; agila metoder; projekt; teknikutvecklingsprocessen; projektutbildning; scrum; kanban; entreprenörskap; projektmodeller;

  Sammanfattning : Sammanfattning/AbstractDenna uppsats erbjuder en skalbar lektionssekvens som på ett adekvat pedagogiskt sätt introducerar elever på teknisk linje till att anamma dynamiska agila projektarbetsformer som utnyttjas inom näringslivet för att få fram nya produkter och tjänster. Detta är centralt för att uppfylla de krav som finns på teknikutbildningen på gymnasienivån och utgörs av att eleverna ska få förmåga att arbeta tillsammans i projektform för att lösa realistiska problem och sedan använda sig av teknikutvecklingsprocessen för att ta fram användbara lösningar. LÄS MER

 3. 3. Att designa projekttänkande i praktiken : En observationsstudie om organisationsförändring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sandra Vikström; Emma Eklund; [2018]
  Nyckelord :project management; organizational change; project organization; themporary organization; project; portfolio management; project as practice; practice; organizational; innovation; growth; projekt; projektledning; innovation; organisationsförändring; familjeföretag; projektledning; projektintensiv; linjearbete; förändringshantering; förändring; organisationsstruktur; tillväxt; portfölj; portfolio; praktik; temporär organisation; temporär;

  Sammanfattning : Familjeföretag är unika i den bemärkelse att de har en stark kultur vilket kan ha en positiv effekt på verksamhetens prestation. Kulturen hos familjeföretag är det som utgör den största fördelen eftersom det kan främja förändringsprocesser. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av en bra projektledare vid införande av IT-system : Vilka ledaregenskaper skapar motivation hos användarna av ett nytt IT-system i en kommunal organisation?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Hanna Isaksson; [2018]
  Nyckelord :ledarskap; systeminförande; IT-system; kommunala organisationer; projektledning; motivation; situationsanpassat ledarskap; motiverade användare.;

  Sammanfattning : Omgivningen ställer ständiga krav på organisationer att arbeta aktivt för att effektivisera arbetsprocesser för att behålla sin konkurrenskraft och legitimitet. Ofta innebär detta någon form av ökad digitalisering och införandet av nya IT-system då dagens teknik skapar möjlighet för organisationer att bearbeta en högre omfattning av information och sammanlänka både interna och externa intressenter. LÄS MER

 5. 5. Var går gränsen? : En fallstudie om gränsproblematik i ett kommunalt samhällsbyggnadsprojekt

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Adam Eld Möller; Kewin Framzén; [2017]
  Nyckelord :Boundaries; social structure; public sector; coordination; project organization; Gränsproblematik; samhällsbyggnadsprojekt; offentlig verksamhet; samverkan; projektorganisation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommuner har tidigare varit i en förvaltningsfas där de fokuserat på att förvalta samhället och de byggnader som finns. I och med att kommuner har ökat sina investeringar markant de senaste åren indikerar det på att kommuner befinner sig i en ny fas, vilket är samhällsbyggnadsfasen. LÄS MER