Sökning: "vad är psykosocialt arbetssätt"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden vad är psykosocialt arbetssätt.

 1. 1. Psykosocialt stöd i det akuta skedet för tonåringar som har utsatts för sexuella övergrepp : Erfarenheter från vårdpersonal på akutmottagningar

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Malin Bardén; Ylva Hågebrand; [2020]
  Nyckelord :Sexual abuse; caretaking; teenagers; trauma; nursing; Sexuella övergrepp; omhändertagande; tonåringar; trauma; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuella övergrepp är en traumatisk händelse och en av de värsta kränkningar en människa kan utsättas för. Det är större chans att tonåringen polisanmäler händelsen, kommer på återbesök och positivt bearbetar krisen om tonåringen upplever sig ha blivit väl omhändertagen av vårdpersonalen under den akuta fasen och känner sig trodd. LÄS MER

 2. 2. Myndigheter och individer : Tre brukarorienterade myndigheters kommunikation, samverkan och myndighetsutövning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Katrin Wennerström; [2013]
  Nyckelord :Arbetsförmedlingen; brukare; funktionshinder; Försäkringskassa; implementering; kommunikation; LSS; samverkan; myndighetsutövning; Socialtjänst;

  Sammanfattning : Bakgrunden till uppsatsen är brukares upplevelse av myndighetskontakter och om det är förutsägbarheten eller flexibiliteten som är viktigast i beslutsfattandet för att få adekvat hjälp när man har ett funktionshinder. Vi har någon gång kommit i kontakt med myndigheter, kanske genom uttag av föräldraförsäkringen eller genom skolan, men det finns individer som har många olika möten med myndigheter och där kvaliteten i mötet kan vara avgörande för deras livskvalitet. LÄS MER

 3. 3. Klasslärares syn på arbetet med elever i sociala och emotionella svårigheter

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Alexandra Friman; [2008]
  Nyckelord :bemötande; förhållningssätt; handlingsstrategier;

  Sammanfattning : Syfte med studien är att undersöka klasslärares syn på arbetet med elever som befinner sig isociala och emotionella svårigheter. Det är en kvalitativ intervjustudie och fokus ligger påklasslärares tankar kring, bemötande av, samspel med och eventuell resursinsättning förelever som befinner sig i den här typen av svårigheter. LÄS MER