Sökning: "vad är rättsutredning"

Visar resultat 6 - 10 av 16 uppsatser innehållade orden vad är rättsutredning.

 1. 6. Ett barn i present? En rättsutredning om möjligheterna till legalisering av surrogatmoderskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Louise Nyberg; [2014]
  Nyckelord :surrogatmoderskap; surrogatmödraskap; surrogat; barn; familj; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In this thesis I will process the Swedish legal rules of surrogacy arrangements and problems that can appear with it. Surrogacy arrangements, when a woman carries and gives birth to a baby for another couple, are illegal in Sweden. LÄS MER

 2. 7. Frihet från våld i juridiken och praktiken : - En studie om papperslösa kvinnors möjlighet till skydd undan våld

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Marianne Oskarsson; [2014]
  Nyckelord :Papperslösa kvinnor; våld; mänskliga rättigheter; kvinnors rättigheter; socialtjänsten; skyddat boende; kvinnojourer; genusrättsvetenskap; jämställdhet.;

  Sammanfattning : I Sverige har personer som saknar tillstånd att vistas i landet, så kallade papperslösa, sedan den 1 juli 2013 laglig rätt till både skolgång och viss sjukvård. Men att som papperslös få tillgång till skydd undan våld förefaller däremot svårt. LÄS MER

 3. 8. Borgenärsskydd i privata aktiebolag : En komparativ rättsutredning kring kapitalbristreglerna enligt ABL:s regelverk och det engelska ansvarsinstitutet ”wrongful trading”

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten

  Författare :Karl-Johan Sturesson; [2010]
  Nyckelord :Borgenärsskydd;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar i huvudsak till att belysa två frågor, dels hur gällande rätt ser ut vad gäller svensk och brittisk bolagsrätt avseende  borgenärsskyddsregler samt, utifrån ett svenskt perspektiv, analysera om wrongful trading är att föredra framför de nuvarande svenska kapitalbristreglerna, dels undersöka om de svenska kapitalbristreglerna spelar ut sin roll vid den kommande sänkningen av minimiaktiekapitalet.. LÄS MER

 4. 9. Hyrköp av fast egendom - ett giltigt förvärv av fastighet? : En studie av hyrköpets innebörd och rättsverkningar

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Wibeke Sorling; [2009]
  Nyckelord :Hyrköp; förvärv av fast egendom; formkrav; Jordabalken; optioner; avtalsvillkor; leasing av fast egendom; culpa in contrahendo;

  Sammanfattning : Hyrköp av fast egendom är en relativt ny företeelse på fastighetsmarknaden. Hyrköpet innebär att en hyresgäst träffar hyresavtal med ett bostadsbolag som erbjuder en hyrköpsmodell och avtalet kombineras med en optionsrätt. LÄS MER

 5. 10. Due Diligence-undersökning vid offentligt uppköpserbjudande - särskilt om styrelsens ställning och ansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mikael Ekdahl; [2008]
  Nyckelord :Associationsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar situationen då en budgivare framställer ett förvärvserbjudande på ett aktiebolag noterat på börsen. Förfarandet innebär att flera börs- och aktiebolagsrättsliga problem aktualiseras. LÄS MER