Sökning: "vad är rastaktiviteter"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden vad är rastaktiviteter.

 1. 1. Elevers rastaktiviteter. En jämförelse av elevers fysiska aktivitet på två grundskolor med olika geografiska förutsättningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Filippa Hernius; Frida Söderberg; [2019]
  Nyckelord :physical activity;

  Sammanfattning : Hälsa och fysisk aktivitet är ett omdiskuterat ämne i dagens samhälle. Den tekniska utvecklingen har lett till att människor är mer stillasittande än någonsin. Under vår utbildning i idrottsvetenskap väcktes nyfikenheten kring barn och ungas rörelse och det är bakgrunden till vårt val av ämne. LÄS MER

 2. 2. Barns handlingsutrymme under skolans raster : en etnografisk studie

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Jonas Söderholm; [2019]
  Nyckelord :School recess; children s perspective; ethnography; space of action; Skolrast; barns perspektiv; etnografi; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att uppmärksamma, förstå samt öka kunskapen om funktionen och meningen med skolans rast. På så vis bidrar studien till ökad kunskap kring såväl barns perspektiv och vilket handlingsutrymme de såväl skapar som nämner som meningsskapande. LÄS MER

 3. 3. Rastens betydelse för barnen : Ett utvecklingsarbete om lek, lärande och rörelse under rastaktiviteter

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Amanda Frisk; [2017]
  Nyckelord :Lärande; lek; rastaktiviteter; fysisk aktivitet; rörelse; sociala relationer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vad barnen och pedagogerna anser om styrda rastaktiviteter och vilket lärande som kan ske. Barnen skapar nya kamratrelationer samt utvecklar sitt sociala samspel i leken. Barnen har varit delaktiga och haft inflytande över vilka aktiviteter som har genomförts och hur dessa har utförts. LÄS MER

 4. 4. Rastverksamhet : Fritidslärares verktyg för att skapa mening och trygghet tillsammans med barnen

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Fritidshemspedagogisk forskning; Högskolan i Jönköping/Fritidshemspedagogisk forskning

  Författare :Anna Arebo; Elisabet Svan; [2016]
  Nyckelord :rastverksamhet; rastaktivitet; fritidslärare; barn; rörelse; konflikt; lärande; le;

  Sammanfattning : Studien har som syfte att skapa kunskap om vad rastverksamhet kan bidra till utifrån fritidslärares erfarenheter. Rastverksamhet har blivit allt vanligare med tiden och vi ville undersöka hur det kommer sig att det blivit så populärt och vad syftet med rastaktiviteter är. LÄS MER

 5. 5. Dags för rast! : En mikro-etnografisk studie om elevers fysiska aktiviteter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Amalia Årnedal; Paulina Lind Andersson; [2015]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; rast; skolgård; lärare; elever;

  Sammanfattning : Att som barn få goda upplevelser av fysisk aktivitet kan leda till ett fysiskt aktivt liv även i vuxen ålder. Detta i sin tur kan bidra till ett välmående liv. Barn spenderar en stor del av sin vardag i skolan och därmed är raster tillfällen då de kan få möjlighet att utöva fysisk aktivitet. LÄS MER