Sökning: "vad är rollteori"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden vad är rollteori.

 1. 1. Från god man till god vän : Hur gode män till ensamkommande barn uppfattar sin roll och asylprocessen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Kajsa Larsson; [2019]
  Nyckelord :God man; Ensamkommande barn; Barnkonventionen;

  Sammanfattning : Vad anser gode män till ensamkommande barn om hur Barnkonventionen efterlevs under asylprocessen och hur uppfattar de sin egen roll och sitt uppdrag som god man till ensamkommande barn? Denna fråga undersöks i studien genom intervjuer med gode män. Bakgrunden är att UNICEF gett kritik till Sverige för att inte till fullo efterleva Barnkonventionen i en asylprocess samt det faktum att godmanskapet i flera aspekter framställs som ett oklart och odefinierat uppdrag. LÄS MER

 2. 2. Att så frön : En kvalitativ studie om socialtjänstens arbete med män som utövar våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Sara Rothelius; Johan Månsson; [2019]
  Nyckelord :Våld i nära relation; våldsutövande; män; socialtjänst; kategorisering;

  Sammanfattning : Den här studien syftade till att undersöka vad som hindrar respektive främjar socialtjänstens arbete med våldsutövande män, samt vilka föreställningar socialarbetare har om dessa. Empirin samlades in via fem semistrukturerade intervjuer med personer yrkesverksamma vid socialtjänstens individ- och familjeomsorg. LÄS MER

 3. 3. ”Man får gärna ha synpunkter och tycka saker, men vi måste få göra det på vårt sätt” : En kvalitativ studie om hur enhetschefer inom äldreomsorgen upplever sin yrkesroll och sitt handlingsutrymme

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sanna West; Ellinor Ryman; [2019]
  Nyckelord :Social work; first-line; elderly care; managerial discretion; leadership; Socialt arbete; enhetschef; äldreomsorg; handlingutrymme; ledarskap;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to examine how first-line managers in municipal elderly care perceive their leadership role. This was put in relation to the level of discretion in work related tasks, employed by the first-line managers in order to increase knowledge about what requirements exist in leadership. LÄS MER

 4. 4. Men jag då? : En kvalitativ studie om informella vårdgivare till personer med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Sofia Boqvist; Therese Woo Hagebratt; [2018]
  Nyckelord :relative; informal caregiver; mental illness; role theory; phenomenology; anhörig; informell vårdgivare; psykisk ohälsa; rollteori; fenomenologi;

  Sammanfattning : Det är vida känt att psykisk ohälsa är ett aktuellt och ökande problem. Däremot finns det en grupp människor som är starkt knutna till detta fenomen, men som inte uppmärksammas - de anhöriga. LÄS MER

 5. 5. ”Jag upplevde en ganska stor ambivalens över det ansvaret jag ville ta men inte kunde” : En kvalitativ studie om biologiska barns perspektiv på konflikt och konflikthantering i och med ett familjehemsuppdrag

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Johanna Lindström; Majid Malik; [2018]
  Nyckelord :Biological children; Foster families; Conflict; Conflict management; Biologiska barn; Familjehem; Konflikt; Konflikthantering;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att öka kunskapen om biologiska barns perspektiv på konflikter och konflikthantering samt att undersöka rollens betydelse för konflikter i och med ett familjehemsuppdrag. Behovet av studien baserades på att konflikter mellan biologiska barn och familjehemsplacerade barn är en vanlig orsak till sammanbrott. LÄS MER