Sökning: "vad är slättlandskap"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden vad är slättlandskap.

 1. 1. Anlagda och återskapade våtmarker i odlingslandskapet : en studie av sambandet mellan funktion, skötsel och finansiering

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

  Författare :Anna Karlsson; [2010]
  Nyckelord :våtmark ; odlingslandskap; Myllrande våtmarker; våtmarkskötsel; hävd;

  Sammanfattning : För att vinna mer åkermark till jordbruket utdikades stora arealer mark i slutet av 1800- talet och början av 1900-talet. Detta medförde att många våtmarker har försvunnit från vårt odlingslandskap, störst andel har gått förlorade i södra Sveriges slättlandskap. Dessförinnan betydde våtmarkerna mycket för människorna. LÄS MER

 2. 2. Det skånska slättlandskapet - en del av landskapsbilden : en uppsats om att lyfta fram landskapet och se det ur ett bredare perspektiv

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Elin Falkman; [2008]
  Nyckelord :slättlandskap; Skåne; landskapsbild; landskapsvärde; landskapselement;

  Sammanfattning : Det skånska slättlandskapet uppskattas inte alltid på samma sätt som exempelvis det varierade mellanbygd- eller skogslandskapet med inslag av sjö, skog och äng. Det finns emellertid andra värden att ta fasta vid i det skånska slättlandskapet. LÄS MER