Sökning: "vad är socialiseringsprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden vad är socialiseringsprocess.

 1. 1. "Vi är varandras arbetsmiljö" : om studiero på högstadiet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Linda Olsson; [2018]
  Nyckelord :learning conditions; normality; socialization; power; work environment; studiero; normalitet; socialisering; makt; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker fenomenet studiero i två sjundeklasser på en högstadieskola i Sverige. Klasserna har observerats under lektionstid vid sex tillfällen och intervjuer har gjorts med sex elever och två pedagoger. LÄS MER

 2. 2. Jag vet vad jag kan och inte kan! Betydelse av elevers delaktighet vid utformningen av stödinsatser i matematikämnet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Cecilia Sernestrand; Håkan Sernestrand Lind; [2015-05-21]
  Nyckelord :matematik; delaktighet; inkludering; åtgärdsprogram; kön;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att belysa hur delaktiga berörda elever är vid utformning av särskilt stöd och extra anpassningar i matematik samt hur de värderar att få vara delaktiga. Syftet är även att belysa skillnaden mellan pojkar och flickor i detta avseende samt även mel-lan olika åldersgrupper. LÄS MER

 3. 3. HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn : De anställdas upplevelser och emotionella påverkan av arbetet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Alexandra Filipovic; Ines Kodzic; [2010]
  Nyckelord :ensamkommande flyktingbarn; HVB-hem; emotioner; normalitet; socialiseringsprocess;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vad personal på HVB-hemmet i Lagan gör för ensamkommande flyktingbarn, vilka känslor de ställs inför samt hur känslorna hanteras. Vi genomförde en kvalitativ studie där resultaten bygger på intervjuer och en observation. Personalen arbetar med att socialisera in ungdomarna i samhället. LÄS MER

 4. 4. I dag har jag ett liv, jag går och jobbar som alla andra - En kvalitativ studie om utsatta ungdomars väg till arbete -

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Susanna Johansson; Camilla Ljungström; [2009-03-26]
  Nyckelord :ungdomsarbetslöshet; socialbidrag; aktiveringsprogram; social exklusion;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka utsatta ungdomar som har haft stora svårigheter med inträdet på arbetsmarknaden och därför behövt socialtjänstens stöd. Fokus ligger på de ungas berättelser i ett tillbakablickande perspektiv och hur de har upplevt vägen in i arbetslivet. LÄS MER

 5. 5. Från student till revisorassistent : Socialiseringsprocessen in i revisorrollen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Ågren; Camila Mahan; [2009]
  Nyckelord :Socialiseringsprocess; yrkesmässigt åtagande; professionellt arbete; förväntningar på revisorrollen; redovisningsutbildning;

  Sammanfattning : Revisoryrket har under senare år omdiskuterats i samband med skandaler där större amerikanska företag plötsligt gått i konkurs, vilket gjort att revisorns roll ifrågasatts. Därmed finns det ett behov av att återskapa förtroendet till yrket. LÄS MER