Sökning: "vad är socialpedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden vad är socialpedagogik.

 1. 1. Återförening... och sen då? : En kvalitativ studie om familjebehandlares kompetens i relation till att arbeta med familjer som återförenats

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik; Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Emma Gyllström; Johanna Ålkärr; [2020]
  Nyckelord :familjeåterförening; kompetens; familjebehandling; återförening via anknytning; återföreningsarbete;

  Sammanfattning : Studier visar att det finns behov av ett socialt stöd för familjer som återförenas efter separation till följd av migration. Huruvida det finns ett stöd för detta är dock oklart. Då en huvuduppgift för det socialpedagogiska arbetet är att arbeta för social inklusion, ville vi undersöka vad ett återföreningsarbete kan innebära. LÄS MER

 2. 2. I bemötandet kan ett erkännande uppstå : En kvalitativ studie över kvinnojourspersonals erfarenheter av rättsprocessens påverkan på våldsutsatta kvinnor

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Malin Brandel Ericsdotter; [2019]
  Nyckelord :Bemötande; erkännande; mäns våld mot kvinnor i nära relationer; brottsoffer; sekundär viktimisering; rättsprocessen; kvinnojourer;

  Sammanfattning : Socialt arbete har en viktig roll i att förstå utsattheten och effekterna av mäns våld mot kvinnor. För att klara av att stötta kvinnor som har drabbats av våldet är kunskap om rättsprocessen ett viktigt verktyg. LÄS MER

 3. 3. Existentiell mening : och dess relevans för det sociala och socialpedagogiska arbetet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik; Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :David Andersson; Elin Smeds; [2019]
  Nyckelord :Existentiell; Existentiell mening; Socialpedagogik; Socialt arbete och Diakoni;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att mot bakgrund av Viktor Frankls teori kring existentiell mening undersöka diakoners erfarenheter av hur människor de möter upplever existentiell mening samt på vilket sätt existentiell mening kan relateras till det socialpedagogiska fältet. Detta eftersom vi under vår utbildning samt i yrkeserfarenheter från fältet upplevt att det existentiella perspektivet saknats. LÄS MER

 4. 4. Vad och vilka har betydelse? : en studie om att sluta med kriminalitet och bli drogfri

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Chorin Nilsson; [2019]
  Nyckelord :missbruk; kriminalitet; identitet; socialt umgänge; behandling; socialpedagogik;

  Sammanfattning : Föreliggande studie syftar att besvara vad det är som kan få en livsstilskriminell att sluta med kriminalitet och bli drogfri. Vidare vilken betydelse närstående och socialt umgänge kan spela för att detta ska ske samt vilken påverkan relationer i behandling kan ha på behandlingsresultatet. LÄS MER

 5. 5. "Man måste ha en samsyn på vad det är vi ska samverka kring" : En kvalitativ studie om professionellas syn på implementering av Skottlandsmodellen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Matilda Bergmark; Daniella Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Skottlandsmodellen; samverkan; socialpedagogik; implementering;

  Sammanfattning : Skottlandsmodellen är en modell som spridit sig från Skottland till Sverige med syfte att främja samverkan mellan professionella för att på bästa möjliga sätt kunna jobba efter barnets bästa i fokus. Syftet med studien är att belysa professionellas syn på implementeringen av Skottlandsmodellen, samt vilka hinder och möjligheter som kan uppkomma i denna process. LÄS MER