Sökning: "vad är strategic management"

Visar resultat 1 - 5 av 138 uppsatser innehållade orden vad är strategic management.

 1. 1. Human Resource Management i småföretag : En kvalitativ studie om småföretags organisering, aktiviteter och utmaningar av det (strategiska) HRM-arbetet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Julia Haglund; Cecilia Ljungberg; [2021]
  Nyckelord :Human Resource Management; HRM; SHRM; Småföretag;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to make an inventory of how small businesses work with HRM. The study is based on a qualitative research strategy with a deductive research approach. Data collection was conducted through five interviews with managers or HRM practitioners in small businesses. LÄS MER

 2. 2. Riskstyrning i små- och medelstora företag under coronapandemin : En kvantitativ studie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Emil Halvardsson; Måns Hederberg; [2021]
  Nyckelord :Corona pandemic; crisis; crisis management; risks; risk management; SME; financial risks; strategic risks; operational risks; remote work.; Coronapandemin; kris; krisstyrning; risker; riskstyrning; SME; finansiella risker; strategiska risker; operativa risker; hemarbete.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur små- och medelstora svenska företag anpassar sin riskstyrning till följd av coronapandemin och vilka risker som företagen upplever varit mest betydande för sin verksamhet under pågående pandemi. Vidare är avsikten att undersöka vad som påverkar vilka åtgärder som vidtagits. LÄS MER

 3. 3. Framgångsfaktorer för att minska tvetydigheter vid kommunikation mellan systemutvecklingsavdelning, produktägare och redovisningsekonomer vid affärssystemförändringsprojekt : -En fallstudie inom Wint AB

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Kimmie Flyckt Riglert; [2021]
  Nyckelord :effective communication; strategic communication; change communication; change management; organizational change.; effektiv kommunikation; strategisk kommunikation; förändringsledning; organisatorisk förändring.;

  Sammanfattning : År 2020 är året då Covid-19 bröt ut och företagare kom till insikt att den digitala transformeringen är viktigare än någonsin. Det har medfört att allt fler företag eftersträvar att anpassa sig efter det ”nya normala” genom att digitalisera snabbt. LÄS MER

 4. 4. Sustainable Supplier Management : How can Telia Company develop the Sustainability Performance in their Supply Chain with a Supplier Code of Conduct?

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Alex Kaspo; [2021]
  Nyckelord :Bachelor Thesis; Sustainability; Supply Chain; Supplier; Supplier Code of Conduct; Telia Company; Kandidatexamensarbete; Hållbarhet; Försörjningskedja; Leverantör; Supplier Code of Conduct; Telia Company;

  Sammanfattning : Sustainability has become a strategic and high priority focus area in today’s society. Responsible Business is an important part of the work towards a sustainable society, and Telia Company is one of the companies that actively works to take that responsibility. LÄS MER

 5. 5. Ett klarläggande om det frivilliga redovisningsvalet av IFRS och k3. : En kvalitativ studie med institutionella Teorin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Marika Andersson; Hanna Hagelin; [2021]
  Nyckelord :IFRS; K3 regulations; accounting; institutional theory; accounting choice; IFRS; K3-regelverket; redovisning; institutionell teori; redovisningsval;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2005 blev det obligatoriskt för börsnoterade koncerner inom EU att upprätta sin redovisning enligt IFRS som har utvecklats för att harmonisera redovisningen mellan olika länder, eftersom ekonomin har blivit mer internationaliserad. I Sverige började bokföringsnämnden att ta fram ett nytt regelverk K3 som började tillämpas 2013 för större svenska onoterade koncerner. LÄS MER