Sökning: "vad är stress skolan"

Visar resultat 21 - 25 av 138 uppsatser innehållade orden vad är stress skolan.

 1. 21. HUND I SKOLAN UR ETT ELEVHÄLSOPERSPEKTIV: En forskningsöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Pernilla Björndell; Maja Odobasic; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:Specialpedagogiska programmet / SPP610Nivå:Avancerad nivåTermin/år:Ht/2018Handledare:Sofie GustafssonExaminator:Göran SöderlundRapport nr:HT18-2910-286-SPP610Nyckelord:anknytningsteori, human-animal interaction, motivation, elevhälsa, oxytocin, hund, animal assisted activity, animal assisted intervention, specialpedagogik, särskilt stödSyfte:Det övergripande syftet med vårt arbete var att skapa en forskningsöversikt över aktuell och internationellt publicerad forskning kring hund i skolan. Förhoppningen var att få svar på om det i aktuell forskning fanns tillräckligt med belägg som stödjer ett arbetssätt där hund involveras i skolan. LÄS MER

 2. 22. Skador, stresshantering och kost : Gymnasieelevers värderingar kring hälsa och vilka kunskaper de saknar i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mikaela Johansson; Jimmy Kjellström; [2019]
  Nyckelord :idrottsundervisning; gymnasieskola; idrott och hälsa; elever; värderingar;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka vilket område som eleverna värderar mest inom hälsa och vad eleverna önskar att de hade fått mer undervisning om. Studien tar även reda på vilka kunskaper de saknar och hur eleverna ser på detta. LÄS MER

 3. 23. “…YOU GO TO THE NATURAL SCIENCE PROGRAM, YOU SHOULD BE SMART.”En kvalitativ intervjustudie om unga kvinnors beskrivningar av prestationskrav i och utanför skolan.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Kajsa Holmgren; [2018-07-16]
  Nyckelord :prestationskrav; unga kvinnor; neoliberal skola; smarthet;

  Sammanfattning : I denna magisteruppsats har jag valt att belysa, beskriva och problematisera prestationskrav med utgångspunkt i unga kvinnors narrativ på ett naturvetenskapligt gymnasieprogram. Stress är ett fenomen samt en problematik som har brett ut sig och unga kvinnor pekas ut som en extra utsatt grupp. LÄS MER

 4. 24. Scenskräck och prestationsångest: En studie om hur musiklärare kan förebygga scenskräck och prestationsångest i grundskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Elin Christensson; [2018]
  Nyckelord :scenskräck; prestationsångest; stress; mentalisering; utbildningsvetenskap; musikpedagogik; Stage fright; performance anxiety; mentalization; Educational Science; Music Education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Föreliggande studie handlar om scenskräck och prestationsångest, ett problem som blir allt större i dagens samhälle där kraven ökar. Studien syftar till att uppmärksamma hur nervositet inför framträdanden utgör ett problem också i grundskolan, samt ge råd till grundskollärare hur man kan arbeta förebyggande för att undvika att scenskräck och prestationsångest uppstår. LÄS MER

 5. 25. I spänningsfältet mellan profession,marknad och byråkrati : En fallstudie om hur skolaktörerna på en kommunal skola talarom sitt arbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Ida Hansson; Katerina Karlsson; [2018]
  Nyckelord :byråkrati; frirum; institutionella logiker; marknad; New Public Management; profession; skolaktörer; styrning.;

  Sammanfattning : Den svenska skolan har genomgått drastiska förändringar de senaste decennierna. New PublicManagement-idéerna som trädde in i den offentliga sektorn under tidiga 90-talet innebar förändringari strukturer och processer, bland annat inom skolan i syfte med att ersätta professionell egenkontrollmed management i hopp om att skapa kontrollerbarhet och effektivitet. LÄS MER