Sökning: "vad är subjekt"

Visar resultat 6 - 10 av 161 uppsatser innehållade orden vad är subjekt.

 1. 6. Rätt subjekt? - En undersökning av rättssubjektet och rättssubjektiviteten med utgångspunkt i Visa Kurkis the bundle theory of legal personhood

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johan Hermansson; [2020]
  Nyckelord :allmän rättslära; jurisprudence; rättsvetenskap; law; Kurki; rättssubjekt; rättssubjektivitet; legal person; legal personhood; Te Awa Tupua; Whanganui; staten; kommunerna; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The past decades new kinds of entities have been recognised as legal persons. This global development in law have led to an increased academic interest in the concepts of legal person and legal personhood and what it is that defines these concepts. LÄS MER

 2. 7. Demokratiuppdraget - ett modeord eller barns rättighet? En kvalitativ studie om pedagogers arbete med demokrati-uppdraget i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Tina Redgård Larsson; Felicia Nordstrandh; [2020]
  Nyckelord :Barn; demokrati; demokratiuppdraget; demokratiutbildning; förskolan; individ; pedagoger; subjekt.;

  Sammanfattning : Det framgår i Läroplanen för förskolan (Lpfö 18) att förskolan ska lägga grunden till barns demokratiutbildning, dock står det inte formulerat hur detta ska gå till eller vad som ska ingå i utbildningen. Läroplanens utformning av demokratibegreppet lämnar tolkningsfrihet åt pedagogerna som jobbar i förskolan. LÄS MER

 3. 8. ”Skulle du kunna härma min mun så jag vet hur den ser ut?” : En undersökning av subjektets tillblivelse i tecknandet av självporträtt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Linda Mazzi; [2020]
  Nyckelord :Self-portrait; pedagogy; subjectification; becoming; object-subject theme; Självporträtt; pedagogik; subjektifiering; tillblivelse; objekt-subjekt tema;

  Sammanfattning : I denna undersökning tittar jag närmre på arbetet med självporträtt i skolan, en återkommandeuppgift i alla åldrar, som upprepas efter givna mönster. Det kan uppstå känsliga situationer i arbetetmed självporträtt och i uppvisandet av dem under redovisningar. LÄS MER

 4. 9. Klandervärda subjekt - En kritisk diskursanalys av hur kvinnor och män konstrueras som tilltalade i rättstillämpningen av egenmäktighet med barn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elisabeth Bowen Farsnäs; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; egenmäktighet med barn; diskursanalys; queerteori; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöker jag hur män och kvinnor konstrueras som tilltalade för brottet egenmäktighet med barn i svensk rättstillämpning. Brottet egenmäktighet med barn kan begås genom att gärningspersonen för bort, gömmer eller vägrar återlämna barnet eller genom att på annat sätt hindra att det återförs till dess vårdnadshavare eller den som vårdar barnet med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). LÄS MER

 5. 10. På ett ungefär : En fras utveckling från 1830-talet till i dag

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Svenska/Nordiska språk

  Författare :Majken Ehn Bäcklund; [2020]
  Nyckelord :språkförändring; grammatikalisering; adverbial; subjektifiering; prepositionsfras; satsschema; verbklasser; subjekt;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att följa den syntaktiska och semantiska utvecklingen hos frasen på ett ungefär. Detta görs genom att undersöka autentisk tidningstext från två tidsperioder: 1830–1919 samt 1994–2013. Materialet är hämtat från Språkbankens korpus Korp. LÄS MER