Sökning: "vad är svenskhet"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden vad är svenskhet.

 1. 1. Gemensamma värden : En kritisk diskursanalys av de gemensamma värderingarna i skolans värdegrund

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Adam Broomé; [2018]
  Nyckelord :svenskhet; värdegrunden; värderingar; civilreligion; diskursanalys; LGY11;

  Sammanfattning : Skolverket presenterar att skolan ska främja att elever tar del av de för samhället gemensamma värderingarna, men vilka är de gemensamma värderingarna? Syftet med uppsatsen har varit att konkretisera vad de gemensamma värderingarna innebär samt att sätta dem i relation till teorin om civilreligion. Med hjälp av den tidigare forskningen har åtta teman identifierats vilka författaren anser vara typiska för det svenska samhället, nämligen: Neutralitet, Välstånd, Nationell solidaritet, Jämställdhet, Individualism, Demokrati, Sekularisering, Globalisering. LÄS MER

 2. 2. Hur hörs heder? : En diskursanalys av hedersdebatten 15 år efter mordet på Fadime

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Kriminologiska institutionen; Stockholms universitet/Kriminologiska institutionen

  Författare :Stella Ezimoha; Emma Törnkvist; [2017]
  Nyckelord :hedersvåld; hedersmord; fadime; sahindal; feminism; kulturrelativism; debatt; diskursanalys; kultur; laclau; mouffe; bacchi; invandring;

  Sammanfattning : Förevarande studie tar avstamp i den så kallade hedersdebatt som år 2002 blossade upp till följd av mordet på Fadime, en ung kvinna som i hederns namn mördades av sin pappa. Debatten behandlade främst orsaken till heder, och två huvudsakliga argumentationslinjer kom att utstakas: den kulturorienterade förklaringsmodellen och den feministiska förklaringsmodellen. LÄS MER

 3. 3. Typ du är född i fel land liksom, tyvärr - En fallstudie om vilka diskurser som präglar integrationen av unga asylsökanden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Hannah Vidberg; Sandra Tinsveds; [2017]
  Nyckelord :Integration; diskurs; svenskhet; makt; performativitet; inkludering exkludering.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilka diskurser som präglar integrationen av unga asylsökanden. För att besvara syftet utgår vi ifrån följande två frågeställningar: Hur framställer de yrkesverksamma och styrdokumenten språkligt de unga asylsökande pojkarna? och vilka effekter innebär framställandet för de unga asylsökande pojkarna? I denna studie används diskursanalys som både teori och metod och presenteras i båda kapitlen. LÄS MER

 4. 4. En lektion i Svenskhet - en kritisk diskursanalys av hur Sverige presenteras i introduktionsmaterial för personer som är nya i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sofie Hartnor; Katharina Pettersson; [2017]
  Nyckelord :kritisk diskursanalys; socialkonstruktionism; nationalitet; svenskhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : I föreliggande socialpsykologiska studie har vi undersökt vad som belyses som central delar av “svenskhet” i introduktionsmaterial till personer som är nya i Sverige, utifrån ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt med kritisk diskursanalys som verktyg. Utifrån från denna forskningsansats betraktades kunskap och förgivettagna antaganden om världen som kulturellt och socialt betingade konstruktioner, där språk är en utav de viktigaste byggstenarna. LÄS MER

 5. 5. Vem blir vi? : Första generationens invandrares perspektiv på identiteter samt social och kulturell integration

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Niklas Johansson; [2016]
  Nyckelord :ethnicity; ethnic groups; identity; identity negotiation; immigrants; integration; migration; swedishness; social interaction; etnicitet; etniska grupper; identitet; identitetsförhandlingar; immigranter; integration; migration; svenskhet; socialt samspel;

  Sammanfattning : Denna uppsats har för avsikt att undersöka immigranters perspektiv på sin vardagliga sociala och kulturella integration i Sverige. Genom intervjuer med fem informanter ska förståelsen för integration i vardagen nyanseras. LÄS MER