Sökning: "vad är systematisk träning"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden vad är systematisk träning.

 1. 1. Rehabilitering vid meniskskador. En jämförelse mellan konservativ behandling, operativ behandling och operativ behandling kombinerat med träning. : En litteratursammanställning

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Rasmus Nilsson; Mattias Hofling; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund:Knäleden är den led i kroppen som oftast skadas då det ställs höga funktionella krav och belastning. Knäskador utgör cirka 5% av alla akuta skador där meniskskador är bland de vanligaste. Det finns olika behandlingar för meniskskador, både operativa och icke-operativa (konservativ behandling). LÄS MER

 2. 2. Stress, ångest & depression - faktorer hos kvinnor med bröstcancerdiagnos : Systematisk litteraturstudie om ångest, depression och stress hos kvinnor med en bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Hammarlund Annica; [2018]
  Nyckelord :breast cancer diagnosis; women; stress; anxiety; depression; bröstcancerdiagnos; kvinnor; stress; ångest; depression;

  Sammanfattning : Inledning: Med tiden har folkhälsa och vad som ses som folksjukdomar förändrats. Idag har vi folksjukdomar som inte var vanliga för årtionden sedan, sjukdomar som nu blivit ett globalt folkhälsoproblem. En av dessa sjukdomar är cancer. Bröstcancer är den vanligaste cancerform för kvinnor. LÄS MER

 3. 3. Virtual Reality i rehabiliteringen av vuxna personer med stroke - en systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Daniel Björnvad; [2017-05-29]
  Nyckelord :Occupational therapy; Stroke; Activities of daily living; virtual reality; virtual games;

  Sammanfattning : BakgrundVid sjukdom eller en skada påverkas vår förmåga till att utföra de aktiviteter man vill och behöver. Inom arbetsterapin antas det att människans hälsa och välmående påverkas av att kunna vara delaktig i dagliga aktiviteter och i samhället. LÄS MER

 4. 4. Pedagogiska aktiviteter i förskolans utemiljö : En systematisk analys av förutsättningar, intentioner och genomförande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Erica Lundahl; Marie- Nordlund Östman; [2017]
  Nyckelord :Förskollärare; intention; analysverktyg; systematiskt kvalitetsarbete;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur förskolors utemiljöer är utformande och används för att främja barns lärande och utveckling. Vidare undersöks förskollärares intentioner och syften med utevistelse samt vad de tänker är en god pedagogisk miljö. Studien berör även barns tankar kring utevistelsen. LÄS MER

 5. 5. Att skriva sig till läsning; en tillräcklig metod för elever i läs- och skrivsvårigheter?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Jenny Svanberg; [2017]
  Nyckelord :Att skriva sig till läsning; ASL; IKT; läs- och skrivsvårigheter; specialundervisning; undervisningsmetoder;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag Studien vill belysa fördelar och nackdelar med metoden ASL utifrån de behov elever i läs- och skrivsvårigheter har och därmed väcka tankar kring hur ASL skulle kunna anpassas och kompletteras med andra metoder för att bättre möta dessa behov. Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att belysa hur väl metoden ASL anses fungera för elever i läs- och skrivsvårigheter på tre skolor i en kommun, samt om och i så fall hur ASL skulle kunna kompletteras och/eller anpassas för att bättre kunna möta behoven hos elever i läs- och skrivsvårigheter. LÄS MER