Sökning: "vad är talutrymme"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden vad är talutrymme.

 1. 1. Elevers talutrymme i klassrummet : En kvalitativ fallstudie om några lärare och elevers upplevelser av hur talutrymmet fördelas i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Sofia Svärd; [2019]
  Nyckelord :Elevers talutrymme; kön; läromedel;

  Sammanfattning : Jag har arbetat på lågstadiet i fem år och har upplevt att talutrymmet skiljer sig ganska mycket mellan pojkar och flickor under lektionerna. Min åsikt är att detta behöver göras mer synligt, för både lärare och elever, så att vi kan arbeta för att skapa en bättre balans i talutrymmet mellan pojkar och flickor. LÄS MER

 2. 2. Det pojkar kan göra, kan också flickor : En studie om jämställdhet i matematikundervisningen.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emma Lindroth; Johanna Olsson; [2018]
  Nyckelord :matematik; jämställdhet; genus; Sverige; Ghana;

  Sammanfattning : Inledning:  Studien har syftat till att undersöka jämställdhet i matematikundervisningen i två olika länder, Sverige och Ghana. Detta genom att undersöka verksamma lärares tankar kring flickors och pojkars uppträdande i matematikundervisningen samt hur lärarna anser att de agerar gentemot flickor och pojkar och hur de behandlar dem. LÄS MER

 3. 3. Interaktioner ur ett genusperspektiv : Talutrymme och dominans i en årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Frida Lundin; [2018]
  Nyckelord :Interaktioner; kön; genus; pojkar; flickor; lärare; dominans; makt; talutrymme;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka interaktioner i en klass i årskurs 3 mellan lärarenoch eleverna ur ett genusperspektiv. Studiens forskningsfrågor har varit att undersöka hurmycket talutrymme pojkarna respektive flickorna får i klassrummet samt att undersökahur interaktionerna ser ut mellan läraren och pojkarna respektive flickorna. LÄS MER

 4. 4. Naturvetenskap, teknik och flickor – förhållningssätt och påverkan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lina Sjögren; Therese Wahldén; [2018]
  Nyckelord :genusmedvetenhet; identifiera; förebilder; naturvetenskapliga; self-efficacy; teknik;

  Sammanfattning : Ambitionen med denna kunskapsöversikt är att undersöka vad forskning visar angående flickors förhållningssätt till de naturvetenskapliga och tekniska ämnena i skolan, utifrån begreppen identifikation, intresse och inställning. Ett flertal källor (Adolfsson, 2011; Johansson & Sandström, 2015; Sjøberg, 2009; Skolinspektionen, 2011 ; Mattsson, 2005) visar att flickor i högre grad har svårt att identifiera sig med de naturvetenskapliga och tekniska ämnena. LÄS MER

 5. 5. "Jag vet!"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Matilda Strid; Charlotte Persson; [2017]
  Nyckelord :Brus; Disciplinering; Genus; Herre-på-täppan; Kommunikation; Makt; Mottagare; Normer; Sändare; Talutrymme; Genuskontrakt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få syn på hur barn och pedagoger kommunicerar med varandra vid måltidssituationer i förskolan. Anledningen till att vi har valt just detta område är för att vi tidigare har upplevt att barn ibland blir behandlade olika, utifrån kön, under måltidssituationer. LÄS MER