Sökning: "vad är talutrymme"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden vad är talutrymme.

 1. 1. "Tjejer är lågljudda" : Elevers uppfattning av fördelningen av talutrymme och uttryckssätt ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Clara Kroon; [2020]
  Nyckelord :Speech space; gender language differences; gender; student perspective; talutrymme; sexolekt; genus; elevperspektiv;

  Sammanfattning : Då forskning visar på att pojkar tar en större del av klassrummets talutrymme än flickor, även då flickor har ett bättre resultat (Eliasson, Sørensen & Karlsson, 2016) syftar denna studie till att beskriva elevers uppfattning av könsmönster i muntlighet. Studien beskriver elevers uppfattning av fördelningen a v talutrymme i klassrummet ur ett genusperspektiv, identifierar vilka olikheter i sättet att uttrycka sig på baserat på könstillhörighet som eleverna upplever samt tar reda på varför dessa olikheter, enligt eleverna, existerar. LÄS MER

 2. 2. Elevers talutrymme i klassrummet : En kvalitativ fallstudie om några lärare och elevers upplevelser av hur talutrymmet fördelas i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Sofia Svärd; [2019]
  Nyckelord :Elevers talutrymme; kön; läromedel;

  Sammanfattning : Jag har arbetat på lågstadiet i fem år och har upplevt att talutrymmet skiljer sig ganska mycket mellan pojkar och flickor under lektionerna. Min åsikt är att detta behöver göras mer synligt, för både lärare och elever, så att vi kan arbeta för att skapa en bättre balans i talutrymmet mellan pojkar och flickor. LÄS MER

 3. 3. Det pojkar kan göra, kan också flickor : En studie om jämställdhet i matematikundervisningen.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emma Lindroth; Johanna Olsson; [2018]
  Nyckelord :matematik; jämställdhet; genus; Sverige; Ghana;

  Sammanfattning : Inledning:  Studien har syftat till att undersöka jämställdhet i matematikundervisningen i två olika länder, Sverige och Ghana. Detta genom att undersöka verksamma lärares tankar kring flickors och pojkars uppträdande i matematikundervisningen samt hur lärarna anser att de agerar gentemot flickor och pojkar och hur de behandlar dem. LÄS MER

 4. 4. Interaktioner ur ett genusperspektiv : Talutrymme och dominans i en årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Frida Lundin; [2018]
  Nyckelord :Interaktioner; kön; genus; pojkar; flickor; lärare; dominans; makt; talutrymme;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka interaktioner i en klass i årskurs 3 mellan lärarenoch eleverna ur ett genusperspektiv. Studiens forskningsfrågor har varit att undersöka hurmycket talutrymme pojkarna respektive flickorna får i klassrummet samt att undersökahur interaktionerna ser ut mellan läraren och pojkarna respektive flickorna. LÄS MER

 5. 5. Elevinflytande och delaktighet vid samtal om extra anpassningar : En analys av samtal mellan några gymnasieelever och specialpedagoger

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Simone Johansson; [2017]
  Nyckelord :Communication; dialogue; participation; influence; power; special needs; documentation; school adjustments; Kommunikation; Dialog; Delaktighet; Inflytande; Makt; Särskilda behov; Dokumentation; Extra anpassningar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka möjligheter några gymnasieelever med språkproblematik inom språk, läs- och skrivområdet ges att påverka och komma till tals vid samtal om extra anpassningar. För att fördjupa och tydliggöra studiens syfte har följande fem frågeställningar använts: Hur delaktiga är eleverna i utformandet av de extra anpassningarna? Hur stort talutrymme har eleverna i samtalen? Vilka språkliga signaler sänder lärarna och eleverna ut i samtalen och hur påverkar det delaktigheten och resultatet? Vilka möjligheter har eleverna att påverka utformningen av de extra anpassningarna? Och hur påverkar val av dokumentationsmetod elevernas möjlighet till inflytande?   Forskningsmetoden som har använts i studien är ljudinspelningar av samtal rörande extra anpassningar mellan sex gymnasieelever och tre specialpedagoger. LÄS MER