Sökning: "vad är teoretiska resonemang"

Visar resultat 1 - 5 av 157 uppsatser innehållade orden vad är teoretiska resonemang.

 1. 1. En studie om lärares resonemang kring vad som påverkar deras digitaliserade undervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Evelina Lundell; [2020-02-25]
  Nyckelord :digitaliserad undervisning; IKT i undervisningen; digitala resurser; nationella digitaliseringsstrategin; faktorer;

  Sammanfattning : Studien syftar till att 1. Att undersöka vilka faktorer som kan påverka lärares digitaliserade undervisning samt 2. Att undersöka hur några lärare beskriver sin digitaliserade undervisning, vilket i sin tur möjliggör en analys av beskrivningarna i relation till den nationella digitaliseringsstrategins mål. LÄS MER

 2. 2. Lärares tankar om skönlitteratur i svenskundervisningen: legitimeringar, ämneskonstruktioner och kanonlitteratur.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Gabriella Hahn; Munira Warsame; [2020]
  Nyckelord :Gymnasieskolan; kanon; kulturell identitet; legitimering; skönlitteratur; svenskämnet; ämneskonstruktioner.;

  Sammanfattning : Att välja skönlitterära texter är en utmaning som alla svensklärare i landet tampas med. Syftet med vår undersökning är att utveckla kunskap om hur svensklärare resonerar kring sina val av skönlitteratur i svenskundervisningen. LÄS MER

 3. 3. “Strutskonsumenten och butiksdöden” En kvalitativ studie om yngre kvinnliga konsumenters moral och val av handelskanal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Norea Tijani Klamming; Julia Knutson; [2020]
  Nyckelord :konsumenters val; strutskonsument; moral; butiksdöden; e-handel; fysisk butik; modebranschen; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Denna studie vill bidra till och fördjupa nuvarande forskning inom konsumentbeteenden. Syftet är att bidra med en aktuell förståelse för val av handelskanal, genom att studera hur yngre kvinnliga konsumenter resonerar i sina val mellan e-handel och fysisk butik. LÄS MER

 4. 4. VILKEN BETYDELSE HAR SOCIALT KAPITAL FÖR TILLITEN TILL POLISEN I SVERIGE? : En kvantitativ studie av det sociala kapitalets relativa betydelse för polistilliten, samt en analys av tillitsbegreppet i denna kontex

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Vilma Larsson; Agnes Linderholm; [2020]
  Nyckelord :Tillit; Tillit till polisen; Polistillit; Socialt kapital; Mellanmänsklig tillit; Sociala band; Civilt engagemang;

  Sammanfattning : Allmänhetens tillit är avgörande för att polisen ska kunna fylla sin funktion i rättssamhället, och därför är det också nödvändigt att öka förståelsen för vad som påverkar den. Denna kvantitativa studie syftar således till att undersöka betydelsen av bakomliggande faktorer för tilliten till polisen i Sverige, med ett särskilt fokus på den potentiella betydelsen av socialt kapital. LÄS MER

 5. 5. Kvinnor som riskerar förföljelse - En kvalitativ innehållsanalys av hur regeringen i proposition 1996/96:25, svensk migrations-politik i globalt perspektiv resonerat kring skydd för kvinnor som riskerar förföljelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Elin Ridderman; [2020]
  Nyckelord :förföljelse; skydd; kvinnor; asyl; proposition 1996 97:25; förföljelsegrund; förföljelse-metod; genus; kön.; Social Sciences;

  Sammanfattning : År 1997 införde Sverige en särlagstiftning gällande rätten till internationellt skydd undan förföljelse där syftet var att stärka kvinnors skydd mot förföljelse. Som grund för skapandet av denna särlagstiftning låg proposition 1996/97:25, svensk migrationspoli-tik i globalt perspektiv. LÄS MER