Sökning: "vad är thesis statement på svenska"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden vad är thesis statement på svenska.

 1. 1. Nämndemannasystemet ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Clara Kampe; [2017]
  Nyckelord :allmän rättslära; processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The focus of my thesis has been the Swedish lay judges. My purpose has been to examine the Swedish system of lay judges and furthermore study it in relation to legal certainty. LÄS MER

 2. 2. En tvärdisciplinär studie om barns utsagor vid sexuella övergrepp – Har barn förmågan att leva upp till domstolars krav?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Mathilda Rolfson; [2017]
  Nyckelord :Straffrätt; bevisvärdering; muntliga utsagor; barn; sexualbrott mot barn; NJA 2017 s. 316; SOU 2017:7; evaluation of evidence; criminal law; child sexual abuse; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sexuella övergrepp mot barn tillhör de mål som är allra svårast att hantera i svenska domstolar. Ofta består bevisningen i målet endast av barnets utsaga, vilket medför svåra bevisvärderingsproblem. Högsta domstolen har i NJA 2010 s. 671 fastslagit ett antal kriterier som kan vara behjälpliga vid bevisvärdering av muntliga utsagor. LÄS MER

 3. 3. Last night in Sweden: En studie om sanning, desinformation och bilden av Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Ida Friberg; My Schlyter; [2017]
  Nyckelord :discourse; disinformation; news media; nation branding; news value; public diplomacy; strategic communication; Sweden; desinformation; diskurs; nyhetsmedier; nyhetsvärde; strategisk kommunikation; Sverige; Social Sciences;

  Sammanfattning : Today, we have access to more information sources than ever before. These sources give different versions of reality and of what is true or false. In February 2017, the President of the United States, Donald Trump, made a statement about Sweden and the Swedish reception of refugees, which led to global attention about the situation in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Befogad tillit och fullmaktskompetens - Vilken relevans har tredje parts uppfattning i svensk fullmaktsrätt?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jacob Thulesius; [2016]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; civilrätt; komparativ rätt; fullmakt; fullmaktsrätt; representationsrätt; befogad tillit; tillitsfullmakt; agency law; DCFR; NJA 2014 s. 684; viljeförklaring; avtalsrätt; viljeprincipen; tillitsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Fullmaktsrätten som rättsområde behandlar situationen då en representant (fullmäktige) rättshandlar med en tredje part för en principals (fullmaktsgivares) räkning och i principalens namn. Genom att representanten rättshandlar inom sin fullmaktskompetens blir principalen direkt avtalsbunden med tredje parten. LÄS MER

 5. 5. Fientliga uppköpserbjudanden : Vilka åtgärder från målbolagsstyrelsens sida i samband med ett fientligt uppköpserbjudande kan anses vara förenligt med god sed på aktiemarknaden?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Darja Buitseva; [2016]
  Nyckelord :hostile takeovers; good practice; takeover defences; fientliga uppköpserbjudanden; försvarsmetoder; god sed; aktiemarknaden;

  Sammanfattning : Fientliga företagsförvärv har under en lång tid varit en del av den globala finansmarknaden och är numera inte främmande för de svenska aktörerna. Ett företagsförvärv blir fientligt när bolagets styrelse råder aktieägarna att avslå det framlagda budet. LÄS MER