Sökning: "vad är utmärkande för en grupp"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden vad är utmärkande för en grupp.

 1. 1. VANLIGA MÄNNISKOR, MISSBRUKARE, FÖRBRYTARE OCH REKREATIONSANVÄNDARE EN MIXED-METHODS STUDIE AV PERSONER SOM DÖMTS FÖR NARKOTIKAKÖP PÅ INTERNET

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Fredrik Tiberg; [2019]
  Nyckelord :Darknet; internet; cryptomarkets; mixed-method; drug markets; drug offenses; symbolic capital; kryptomarknader; narkotikabrott; narkotikamarknader; symboliskt kapital;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka vad som karaktäriserar personer som döms för narkotikabrott på internet och hur rättssystemet beskriver de dömdas sociala situation och motiv. Uppsatsen använder en mixed-methods metodologi med både kvantitativ och kvalitativ analys. LÄS MER

 2. 2. Om högstadieelevers intresse i teknik och möjligheten för läraren att påverka intresset genom sin undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Catharina Erlich; [2018]
  Nyckelord :Intresse för teknik; begreppet teknik; teknik i skolan; teknikundervisning; teknik i vardagen; gymnasieval;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet har sin utgångspunkt i Skolinspektionens rapport 2014 som visar på stora brister i teknikundervisningen i grundskolan och på ett minskande intresse för teknikämnet hos högstadielever, särskilt hos flickor. En oro finns att elever i framtiden inte väljer en teknisk karriär. LÄS MER

 3. 3. Den byggda utemiljön för flerbostadshus : Fallstudie av Mimers områden Timmerkojan, Tujan och Cedern i Västerås

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Fredrik Brandt; [2016]
  Nyckelord :multifamily house; outdoor environment; courtyard; planning; apartment yard; public seating; samhällsbyggnad; flerbostadshus; bostadsgård; uteplats; Västerås;

  Sammanfattning : Den gemensamma utemiljön är viktig för de boende i flerbostadshus, framförallt för de som inte har egna privata uteplatser i bostaden. Utemiljön måste dock utformas så att den ger så många önskvärda funktioner som möjligt till den stora heterogena skaran boende som kommer att bo här under husets livstid. LÄS MER

 4. 4. Bildning, nostalgi och framtidstro : representativa parker i Lund 1870-1920

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Martina Helmersson; [2016]
  Nyckelord :representativ park; representation; institution; 1800-talet; park- och trädgårdsutveckling; bildningsideal; Lund; järnväg; universitet; skola;

  Sammanfattning : Parkmiljöer anlagda under 1800-talet som finns kvar idag har ofta en särpräglad karaktär, som inte sällan skiljer sig från de som anläggs idag, både med avseende på utformning och storlek. Vad beror den särskilda karaktären på som utmärker dessa äldre miljöer? 1800-talet var ett händelserikt århundrade, och mycket hände under det seklet som påverkade människors sätt att leva. LÄS MER

 5. 5. Hämmande faktorer i CRM : En studie om interna faktorer som hämmar användningen av CRM inom fastighetsmäklarbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Josefina Hultgren; Emelie Abrahamsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Customer Relationship Management (CRM) är ett väletablerat fenomen på dagens marknad för att hantera sina kundrelationer på bästa sätt. Det förekommer omfattande tidigare forskning angående framgångsrik CRM men vi upplever ett gap i vad som hämmar CRM inom säljande organisationer. LÄS MER