Sökning: "vad är utvecklingspedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden vad är utvecklingspedagogik.

 1. 1. Naturvetenskaplig undervisning i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares syn på naturvetenskapens betydelse i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Michaela Engdahl; Sissela Wretmalm; [2020]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; naturvetenskap; naturvetenskaplig undervisning; sociokulturellt perspektiv; undervisning; undervisningsstrategier; utvecklingspedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att genom förskollärares beskrivningar undersöka deras syn på betydelsen av naturvetenskap i förskolan samt vilken plats förskollärare beskriver att de ger naturvetenskapen i förskolan. Syftet är även att genom förskollärarnas beskrivningar undersöka och försöka förstå vad det är som kan påverka den naturvetenskapliga undervisningens utformning. LÄS MER

 2. 2. "Estetisk lärprocess är ju allt" : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar av musik och estetiska lärprocesser i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Marie Bryggegård; [2019]
  Nyckelord :Aesthetic learning process; phenomenographic; development education; music didactics.; Estetisk lärprocess; fenomenografi; utvecklingspedagogik; musikdidaktik.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute with knowledge of preschool teachers’ perceptions of music and aesthetic learning processes in relation to the Swedish National Agency for Education’s reformulation of the preschool curriculum 2018. By using a phenomenographic methodology and qualitative interviews, the study has been conducted with six preschool teachers from different preschools in one municipality where the ambition has been to get a variety of different perceptions. LÄS MER

 3. 3. MUSIKSKAPANDE I FÖRSKOLAN : En kvalitativ studie om förskollärares musikskapande i relation till musikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Carolina Lindgren; [2019]
  Nyckelord :musik; musikskapande; musikundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ge en inblick i vad ett musikskapande kan vara i relation till förskolans musikundervisning. Studiens två frågeställningar handlar om hur de deltagande förskollärarnas uppfattning av musikundervisning kan förstås i relation till ett skapande i musik samt hur de deltagande förskollärarnas beskrivning av förskolans musikstund kan relateras till ett musikskapande innehåll. LÄS MER

 4. 4. ”Nej men asså, det är ju bara så viktigt” : en studie om några förskollärares reflektioner kring dokumentation och kvalitetsarbete i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Louice Johansson; Frida Kantojärvi; [2017]
  Nyckelord :pedagogisk dokumentation; systematiskt kvalitetsarbete; förskollärare; förskola; intra-aktiv pedagogik; utvecklingspedagogik;

  Sammanfattning : I Läroplanen för förskolan (Skolverket 2016) presenteras det i kapitlet “Uppföljning, utvärdering och utveckling” de skyldigheter förskolan och förskolans personal har för att systematiskt kartlägga och följa upp barnens utveckling och lärande. Under vår tid på förskollärarutbildningen har vi under bland annat verksamhetsförlagd utbildning observerat osäkerhet kring områdena dokumentation och kvalitetsarbete hos pedagogerna i förskolan. LÄS MER

 5. 5. Sinnligt lärande utomhus- Pedagogers förhållningssätt ur ett didaktiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Barbro Rosenlund; Liselott Åkesson; [2015]
  Nyckelord :barnsyn; sinnena; utomhusvistelse och värdegrund;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med vår studie är att undersöka pedagogers tankar och idéer sett ur ett didaktiskt perspektiv när det gäller utomhusvistelse på förskolan. Vi har utgått från fyra fråge-ställningar. LÄS MER