Sökning: "vad är yrkesidentitet"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden vad är yrkesidentitet.

 1. 1. Reflektion : Vad innebär reflektion i lärares arbete?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Iris Rosengren Larsson; [2020]
  Nyckelord :vetenskaplig grund; lärares yrkesidentitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna magisteruppsats är att bidra med kunskap om vad reflektion innebär i lärares arbete. Skolverket och Skolinspektionen rekommenderar reflektion för en bättre undervisning och som metod i det systematiska kvalitetsarbetet och jag undersöker hur detta går till i praktiken, genom att ta reda på hur lärarna definierar reflektion, när och hur de reflekterar, vilken funktion och vilket meningsskapande lärarna upplever att reflektionen ger. LÄS MER

 2. 2. Att utveckla en yrkesidentitet genom reflektion : - En studie om hur gymnasieelever på barn- och fritidsprogrammet reflekterar om genomförda aktiviteter i barngrupp och hur reflektionsprocessen kan stödjas i undervisningen.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Malin Nyberg; [2020]
  Nyckelord :reflektion; gymnasial yrkesutbildning; yrkeskunnande; yrkesidentitet;

  Sammanfattning : Denna studie är yrkesdidaktisk och praktiknära med ett fenomenografiskt och variationsteoretiskt metodologiskt ramverk. I studien undersöks på vilka kvalitativt skilda sätt elva elever på barn- och fritidsprogrammet (gymnasieskola) erfar och hanterar reflektion om genomförda aktiviteter med en grupp barn. LÄS MER

 3. 3. Vad gör du nuförtiden? Vad jobbar du med? : Yrkesidentitet hos personalarbetare

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Britt-Marie Frisell; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I den här kvalitativa studien fördjupas ämnet yrkesidentitet utifrån personalarbetaressjälvidentitet, kopplat till den sociala kategorisering och sociala identitet som arbetsplats ochyrke, på olika sätt bidrar till.Studiens syfte är att undersöka hur självidentifiering genom yrket ser ut för personalarbetare,samt vilka möjliga orsaker personalarbetaren ger till detta uttryck, samt om det finns skillnad istyrkan av yrkesidentiteten beroende av det uttryck som används. LÄS MER

 4. 4. "Det är högt i tak... Men" : En etnografiskt studie kring yrkesidentitet och normer inom en grupp boendestödjare

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Andreas Jarebro; [2020]
  Nyckelord :Socialpsykiatri; Etnografi; informella verbala interaktioner; normer; ideologi; teamframträdande;

  Sammanfattning : Det finns fåtal studier från det socialpsykiatriska fältet som fokuserar på personalens interaktioner med varandra om sitt arbete. Denna studie undersöker dessa interaktioner på ett personalkontor i ett socialpsykiatriskt trapphusboende. LÄS MER

 5. 5. Digitaliseringens påverkan på yrkesidentitet : en kvalitativ studie om redovisningsekonomer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Tova Bergqvist; Filippa Gabrielii; [2019]
  Nyckelord :Accounting; accountant; digitalization; automatization; technology; profession; professional identity; Redovisning; redovisningsekonom; digitalisering; automatisering; teknologi; profession; yrkesidentitet;

  Sammanfattning : Digitaliseringen ses som en av samhällets starkaste pågående förändringar och dess följder påverkar branscher och yrken i stor utsträckning. Redovisningsbranschen har stått och står fortfarande inför stora förändringar som en följd av teknikens utveckling och som redovisningsekonom gäller det att anpassa sig för att kunna överleva på marknaden. LÄS MER